Екип / Our team


Главен редактор

Румен Кацаров
Румен Кацаров

Има над 20 години журналистически стаж. Започва кариерата си във вестник „Стандарт“ (2002 г.). На страниците на изданието той твори в продължение на шест години. От 2008 г. започва работа като редактор в ежедневника с най-голям тираж „Телеграф“. Прекарва там 10 години. Приема предизвикателството и преминава в света на електронните медии. Започва работа като главен редактор в сайта Kmeta.bg. До поемането на отговорната длъжност в Debati.bg, той преминава през редиците на Ekspresso.bg и е заместник главен редактор на Bg-voice.com. Следвал е „География“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и „Туризъм“, Нов Български университет.


Редактор/репортер

Биляна Бозинарева
Биляна Бозинарева

Биляна работи като редактор в Дебати.бг. Преди това е била новинар и радиоводещ в Радио „Фокус“. Завършила е Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ). Носител е на престижни номинации и награди, свързани с театралното изкуство. В свободното си време се занимава с фотография, музика и туризъм.


Редактор/репортер

Цветелина Лазарова
Цветелина Лазарова

Цветелина Лазарова е родена в град Пловдив. Завършила е хуманитарна гимназия в родния си град. Дипломиран юрист. От 7 години работи в сферата на онлайн медиите и информационните технологии. Преди да се присъедини към екипа на Дебати.бг е работила 5 години в Телевизия Европа. Определя себе си като идеалист и пътешественик.

 

 


Стажант дигитален маркетинг

Цветелина Якова
Цветелина Якова

Работи в Дебати.бг от юни 2021г. като стажант дигитален маркетинг и паралелно с това учи „Маркетинг” в УНСС и дигитален маркетинг в DigitalPro. Най-голямата и страст е Facebook рекламата. Обича да учи нови неща, да се развива професионално, да помага на различни бизнеси и организации да постигат целите си и харесва динамиката в професията си.  Хобитата и са пътуване, четене, музика, разходки и филми.


Управител/ Директор

Станислав Горановски
Станислав Горановски

Завършил Стопанска Академия „Д.А.Ценов”, гр.Свищов, специалност Икономика и управление и специалност Счетоводство и одитинг на нефинансовите предприятия. Специализирал финанси във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр.Велико Търново. С опит в управлението на дружества свързани с реализирането на инвестиционни проекти в различни сфери на стопанския живот.


Издател

Емил Стоянов
Емил Стоянов

През 2001г. Емил Стоянов основава първата българска новинарската телевизия „Европа“. Преди това той създава издателството за европейска литература „Пигмалион“. През 2009г. Емил Стоянов става депутат в Европейския парламент и е първият българин редовен член в Комисията по култура и медии. Политически принадлежи към групата на ЕНП. Писател и преводач, издател и журналист, Емил Стоянов винаги през годините е заемал проевропейска позиция в подкрепа на демократичния път на България. Удостоен е с почетни ордени за заслуги от Австрия и Германия.


Editor-in-chief

Rumen Katsarov
Rumen Katsarov

Rumen has over 20 years of journalistic experience. He started his career at the newspaper „Standart“ (2002). He worked for the publication for six years. In 2008, he began working as an editor at the newspaper with the largest circulation, „Telegraf,“ where he spent 10 years. He accepted the challenge and transitioned to the world of electronic media. He started working as the chief editor at Kmeta.bg. Prior to assuming the position of editor at Debati.bg, he went through the ranks of Ekspresso.bg and served as the deputy chief editor of Bg-voice.com. He studied „Geography“ at Sofia University „St. Kliment Ohridski“ and „Tourism“ at New Bulgarian University.

 


Editor/reporter

Биляна Бозинарева
Bilyana Bozinareva

Bilyana works as an editor at Debati.bg. Prior to that, she was a journalist and radio host at FOCUS Radio. She graduated from National Academy for Theatre and Film Arts „Krastyo Sarafov“ (NATFA). Bilyana has won prestigious nominations and awards related to theatrical art. In her free time she is involved in photography, music and tourism.

 


Editor

Цветелина Лазарова
Tsvetelina Lazarova

Tsvetelina Lazarova was born in Plovdiv, Bulgaria. She graduated high school in her hometown and successfully attained a Lawyer degree. Tsvetelina has been working in the field of mass communications and IT for 7 years. Before joining the team of Debati.bg she worked for 5 years in TV Evropa. Defines herself as an idealist and traveler.

 


Digital Marketing Trainee

Цветелина Якова
Tsvetelina Yakova

She has been working in Debati.bg since June 2021 as a digital marketing intern and at the same time she is studying Marketing at UNWE and going through a proffesional course in digital market at DigitalPRro. Her biggest passion are Facebook Ads and she constantly strives to learn new things and develop professionally, so she can help different busnesses and organizations to achieve their goals. The dynamics of the job are keeping her going. Her hobbies are traveling, reading, music, walking and watching movies.


Managing Director

Станислав Горановски
Stanislav Goranovski

Stanislav Goranovski has extensive experience in company management, with a focus on implementation of investment projects in different spheres of economic life. A graduate in Business and Management, with a degree in Accounting and Auditing of Non-Financial Enterprises from the Business Academy in Svishtov. Specialized in Finance at the University St. Cyril and Methodius in Veliko Tarnovo, Bulgaria.


Publisher

Емил Стоянов

Emil Stoyanov

In 2001, Emil Stoyanov founded the first Bulgarian news television TV Evropa. Previously, he founded Pygmalion publishing house for European literature. In 2009, Emil Stoyanov became a member of the European Parliament and was the first Bulgarian regular member of the Committee on Culture and Media. His political affiliation is with the EPP group. Writer and translator, publisher and journalist, Emil Stoyanov has always held a pro-European position in support of the democratic course of Bulgaria. He has been awarded with honorary merit orders from Austria and Germany.


Address

Sofia, Simeonovsko shosse Blvd 62, fl. 5

Phones:

0895586677 ; 02/4663872

E-mail address

[email protected]