Екип / Our team


Отговорен редактор

Косара Белниколова
Косара Белниколова

Работи като отговорен редактор в сайта Дебати.бг. Завършила е специалност Журналистика с профил „Радио“ в Софийския университет“Св. Св. Килмент Охридски“ и магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“. Работила е като редактор в разнообразни новинарски сайтове, сред които Дневник и Вести.бг. Била е и кореспондент на македонското издание meta.mk в България, както и международен редактор в отдел “Новини и актуални предавания” в БТВ. Владее английски и френски език. Свободното си време посвещава на културни мероприятия и вдъхновяващи пътувания.


Редактор/репортер

Павела Костова
Павела Костова

Работи в Дебати.бг от 2019 година като репортер, като паралелно с това учи „Журналистика“ в Нов български университет. Има страст към ученето на нови езици, като в университета учи и втора програма „Германистика“. Редките моменти, в които оставя словото, книгите и писането настрана, обича да прекарва високо в планината.


Редактор/репортер

Биляна Бозинарева
Биляна Бозинарева

Биляна работи като редактор в Дебати.бг. Преди това е била новинар и радиоводещ в Радио „Фокус“. Завършила е Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ). Носител е на престижни номинации и награди, свързани с театралното изкуство. В свободното си време се занимава с фотография, музика и туризъм.


Редактор

Цветелина Лазарова
Цветелина Лазарова

Цветелина Лазарова е родена в град Пловдив. Завършила е хуманитарна гимназия в родния си град. Дипломиран юрист. От 7 години работи в сферата на онлайн медиите и информационните технологии. Преди да се присъедини към екипа на Дебати.бг е работила 5 години в Телевизия Европа. Определя себе си като идеалист и пътешественик.

 

 


Стажант дигитален маркетинг

Цветелина Якова
Цветелина Якова

Работи в Дебати.бг от юни 2021г. като стажант дигитален маркетинг и паралелно с това учи „Маркетинг” в УНСС и дигитален маркетинг в DigitalPro. Най-голямата и страст е Facebook рекламата. Обича да учи нови неща, да се развива професионално, да помага на различни бизнеси и организации да постигат целите си и харесва динамиката в професията си.  Хобитата и са пътуване, четене, музика, разходки и филми.


Управител/ Директор

Станислав Горановски
Станислав Горановски

Завършил Стопанска Академия „Д.А.Ценов”, гр.Свищов, специалност Икономика и управление и специалност Счетоводство и одитинг на нефинансовите предприятия. Специализирал финанси във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр.Велико Търново. С опит в управлението на дружества свързани с реализирането на инвестиционни проекти в различни сфери на стопанския живот.


Издател

Емил Стоянов
Емил Стоянов

През 2001г. Емил Стоянов основава първата българска новинарската телевизия „Европа“. Преди това той създава издателството за европейска литература „Пигмалион“. През 2009г. Емил Стоянов става депутат в Европейския парламент и е първият българин редовен член в Комисията по култура и медии. Политически принадлежи към групата на ЕНП. Писател и преводач, издател и журналист, Емил Стоянов винаги през годините е заемал проевропейска позиция в подкрепа на демократичния път на България. Удостоен е с почетни ордени за заслуги от Австрия и Германия.


Editor-in-chief

Косара Белниколова
Kossara Belnikolova

Kossara works as an editor-in-chief on the site Debati.bg. She graduated in Journalism with a profile “Radio” at the Sofia University “St. Kliment Ohridski” and has a master degree in European Integration and Diplomacy of the EU. She has undergone internship program at Bulgarian National Radio. She has worked as a web editor in various news websites, including Dnevnik.bg and Vesti.bg. She has experience as an international editor at television BTV and correspondent for Macedonian website Meta mk. . She speaks English and French. She is interested in Theatre and History.


Editor/reporter

Павела Костова
Pavela Kostova

She has been working for Debati.bg since 2019 as a reporter, while studying Journalism at the New Bulgarian University. She has a passion for learning new languages. Аt the moment she is studying a second German studies program at the university. She has a passion for books and writing and mountain hiking.

 


Editor/reporter

Биляна Бозинарева
Bilyana Bozinareva

Bilyana works as an editor at Debati.bg. Prior to that, she was a journalist and radio host at FOCUS Radio. She graduated from National Academy for Theatre and Film Arts „Krastyo Sarafov“ (NATFA). Bilyana has won prestigious nominations and awards related to theatrical art. In her free time she is involved in photography, music and tourism.

 


Editor

Цветелина Лазарова
Tsvetelina Lazarova

Tsvetelina Lazarova was born in Plovdiv, Bulgaria. She graduated high school in her hometown and successfully attained a Lawyer degree. Tsvetelina has been working in the field of mass communications and IT for 7 years. Before joining the team of Debati.bg she worked for 5 years in TV Evropa. Defines herself as an idealist and traveler.
 


Digital Marketing Trainee

Цветелина Якова
Tsvetelina Yakova

She has been working in Debati.bg since June 2021 as a digital marketing intern and at the same time she is studying Marketing at UNWE and going through a proffesional course in digital market at DigitalPRro. Her biggest passion are Facebook Ads and she constantly strives to learn new things and develop professionally, so she can help different busnesses and organizations to achieve their goals. The dynamics of the job are keeping her going. Her hobbies are traveling, reading, music, walking and watching movies.


Managing Director

Станислав Горановски
Stanislav Goranovski

Stanislav Goranovski has extensive experience in company management, with a focus on implementation of investment projects in different spheres of economic life. A graduate in Business and Management, with a degree in Accounting and Auditing of Non-Financial Enterprises from the Business Academy in Svishtov. Specialized in Finance at the University St. Cyril and Methodius in Veliko Tarnovo, Bulgaria.


Publisher

Емил Стоянов

Emil Stoyanov

In 2001, Emil Stoyanov founded the first Bulgarian news television TV Evropa. Previously, he founded Pygmalion publishing house for European literature. In 2009, Emil Stoyanov became a member of the European Parliament and was the first Bulgarian regular member of the Committee on Culture and Media. His political affiliation is with the EPP group. Writer and translator, publisher and journalist, Emil Stoyanov has always held a pro-European position in support of the democratic course of Bulgaria. He has been awarded with honorary merit orders from Austria and Germany.


Address

Sofia, Simeonovsko shosse Blvd 62, fl. 5

Phones:

0895586677 ; 02/4663872

E-mail address

news@debati.bg