Редакционна независимост

Декларация за ценности относно редакционната независимост

ФОНДАЦИЯ „Пигмалион“ се ангажира да поддържа най-високите стандарти на редакционна независимост в своите журналистически начинания. Ние твърдо вярваме, че точната, безпристрастна и независима журналистика е от съществено значение за насърчаването на информирано и ангажирано общество. Нашите ценности отразяват нашата готовност да предоставяме достоверни, основани на факти новини и анализи без ненужно влияние. Основните принципи, ръководещи нашата редакционна независимост, включват:

 1. Истина и точност:

  • Ние сме посветени на съобщаването на истината и гарантирането на точността на информацията в цялото наше съдържание.

 2. Безпристрастност и справедливост:

  • Нашите редакционни решения се ръководят от принципите на безпристрастност и справедливост, предоставяйки платформа за различни гледни точки.

 3. Независимост от собствеността:

  • Ние поддържаме ясно разделение между редакционните функции и интересите на собственост/управление, като гарантираме, че редакционните решения са свободни от неправомерно влияние.

 4. Разнообразни гледни точки:

  • Ние се ангажираме да разширим различните мнения и гледни точки, отразявайки богатството от мнения в нашето общество.

 5. Журналистическа почтеност:

  • Нашите журналисти се придържат към най-високите стандарти за журналистическа почтеност, като провеждат задълбочено проучване, проверка на фактите и проверка в репортажа си.

 6. Прозрачност:

  • Ние даваме приоритет на прозрачността в нашите редакционни процеси, от посочването на източника до вземането на решения, насърчавайки доверието сред нашата аудитория.

 7. Отговорност:

  • Ние признаваме и коригираме грешките незабавно, като се държим отговорни пред аудиторията си за съдържанието, което създаваме.

 8. Управление на конфликт на интереси:

  • Имаме стабилни политики за идентифициране и управление на конфликти на интереси и разкриваме всички потенциални конфликти на нашата аудитория, когато е необходимо.

 9. Защита на подателите на сигнали:

  • Ние се ангажираме да защитаваме лицата, подаващи сигнали в рамките на нашата организация, които могат да идентифицират опити за компрометиране на нашата редакционна независимост.

 10. Правна защита:

  • Ние сме наясно с нашата правна защита за журналистическата свобода и свободата на словото и защитаваме нашите редакционни решения, когато е необходимо.

 11. Обществен ангажимент:

  • Ние публично се ангажираме да поддържаме редакционната независимост чрез изявления на нашия уебсайт, в рекламни материали и по време на публични ангажименти.

Във Фондация „Пигмалион“ нашите ценности за редакционна независимост ръководят всеки аспект от нашата работа. Стремим се да бъдем доверен източник на информация, допринасяйки за едно информирано и демократично общество.

Приети на заседание на Управителния съвет на Фондация „Пигмалион“ на 14.12.2023

Editorial Independence

Values Statement on Editorial Independence

[PYGMALION] is committed to upholding the highest standards of editorial independence in its journalistic endeavors. We firmly believe that accurate, unbiased, and independent journalism is essential for fostering an informed and engaged society. Our values reflect our dedication to providing credible, fact-based news and analysis without undue influence. Key principles guiding our editorial independence include:

 1. Truth and Accuracy:

  • We are dedicated to reporting the truth and ensuring the accuracy of information in all our content.

 2. Impartiality and Fairness:

  • Our editorial decisions are guided by the principles of impartiality and fairness, providing a platform for diverse perspectives.

 3. Independence from Ownership:

  • We maintain a clear separation between editorial functions and ownership/management interests, ensuring that editorial decisions are free from undue influence.

 4. Diverse Voices:

  • We are committed to amplifying diverse voices and perspectives, reflecting the richness of opinions within our society.

 5. Journalistic Integrity:

  • Our journalists adhere to the highest standards of journalistic integrity, conducting thorough research, fact-checking, and verification in their reporting.

 6. Transparency:

  • We prioritize transparency in our editorial processes, from source attribution to decision-making, fostering trust among our audience.

 7. Accountability:

  • We acknowledge and correct errors promptly, holding ourselves accountable to our audience for the content we produce.

 8. Conflict of Interest Management:

  • We have robust policies to identify and manage conflicts of interest, and we disclose any potential conflicts to our audience when necessary.

 9. Whistleblower Protection:

  • We are committed to protecting whistleblowers within our organization who may identify attempts to compromise our editorial independence.

 10. Legal Protections:

  • We are aware of and assert our legal protections for journalistic freedom and freedom of speech, defending our editorial decisions when necessary.

 11. Public Commitment:

  • We publicly commit to upholding editorial independence through statements on our website, in promotional materials, and during public engagements.

At [PYGMALION], our values on editorial independence guide every aspect of our work. We strive to be a trusted source of information, contributing to an informed and democratic society.

Adopted at a meeting of the Management Board of the „Pygmalion“ Foundation on 14.12.2023