Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, президентът на Европейския парламент Антонио Таяни и естонският премиер Юрий Ратас (чиято страна в момента председателства Съвета на ЕС), от името на държавите-членки на ЕС подписаха в петък „Европейски стълб за социалните права“* – документ, очертаващ принципите за социално измерение на политиките на ЕС.

Декларацията се съсредоточава върху равния достъп до пазара на труда и условията на труд, социалната закрила и приобщаването.

„В същината си нашият съюз винаги е бил социален проект. Той е много повече от единен пазар, много повече от пари, много повече от еврото. Това са нашите ценности и начинът, по който искаме да живеем. Европейският социален модел е пример за успех и превърна Европа в място за живеене и работа от световна величина. Днес ние отстояваме нашите общи ценности и се ангажираме да защитаваме 20 определени принципа и права. От правото на справедливо възнаграждение до правото на здравни грижи, от възможностите за учене през целия живот по-доброто равновесие между професионалния и личния живот, от равенството между половете до минималния доход: с Европейския стълб на социалните права ЕС се застъпва за правата на своите граждани в един бързо променящ се свят“, обяви председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер в Гьотеборг, Швеция, по време на срещата на върха в социалната сфера.

Идеята за стълба бе обявена за пръв път от Юнкер по време на реч за състоянието на Съюза през 2015г., а проектът бе представен от Комисията през април 2017г.

Пакетът от права заявява ясно, че всички имат правото на качествено образование през целия си живот и че мъжете и жените трябва да имат равни възможности във всички сфери и да получават еднакво заплащане за работа с еднаква стойност.

Безработните имат право на персонална и непрекъсната подкрепа, а служителите имат правото на справедливо заплащане, което да им осигурява приличен начин на живот. Според приетия документ минималното заплащане трябва да гарантира, че ще отговори на нуждите на работниците и семействата им.


*Стълбът на социалните права се отнася до осигуряването на нови и по-ефективни права за гражданите. Той се основава на 20 ключови принципа, структурирани около три категории:

Равни възможности и достъп до пазара на труда

Справедливи условия на труд

Социална закрила и приобщаване

Глава I: Равни възможности и достъп до пазара на труда

 1. Образование, обучение и учене през целия живот

Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда.

 1. Равенство между половете

Равното третиране и равните възможности на мъжете и жените трябва да бъдат гарантирани и насърчавани във всички области, включително по отношение на участието в пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и напредъка в кариерата.

Жените и мъжете имат право на равно заплащане за равностоен труд.

 1. Равни възможности

Независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, всеки има право на равно третиране и равни възможности в областта на заетостта, социалната закрила, образованието, както и достъпа до стоки и услуги, които са на разположение на обществеността. Следва да се насърчава предоставянето на равни възможности на по-слабо представените групи.

 1. Активна подкрепа за заетостта

Всеки има право на навременна и съобразена с нуждите помощ за подобряване на перспективите за заетост или самостоятелна заетост. Това включва правото да се получи подкрепа за търсене на работа, обучение и преквалификация. Всеки има право да прехвърля права на социална закрила и обучение по време на преходите в професионалния си живот.

Младите хора имат право на продължаващо образование, чиракуване, стаж или добро предложение за работа в рамките на 4 месеца, след като останат без работа или напуснат образователната система.

Безработните лица имат право на персонализирана, непрекъсната и последователна подкрепа. Трайно безработните лица имат право на задълбочена индивидуална оценка най-късно през 18-ия месец от периода на безработица.

Глава II: Справедливи условия на труд

 1. Сигурна и гъвкава заетост

Независимо от вида и продължителността на трудовото правоотношение, работниците имат право на справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд и достъпа до социална закрила и обучение. Преходът към безсрочни форми на заетост следва да бъде насърчаван.

В съответствие със законовите разпоредби и колективните трудови договори трябва да бъде гарантирана необходимата гъвкавост за работодателите, за да могат бързо да се адаптират към промените в икономическите условия.

Новаторските форми на труд, които осигуряват качествени условия на работа, следва да бъдат насърчавани. Предприемачеството и самостоятелната заетост следва да бъдат стимулирани. Професионалната мобилност следва да се улеснява.

Трудовите правоотношения, които водят до несигурни условия на труд, следва да се предотвратяват, включително чрез забрана на злоупотребата с нетипични договори. Изпитателният срок следва да бъде с разумна продължителност.

 1. Работни заплати

Работниците имат право на справедливо възнаграждение, което осигурява достоен стандарт на живот.

Следва да се осигуряват адекватни минимални работни заплати по такъв начин, че да се удовлетворяват потребностите на работника и неговото семейство в контекста на националните икономически и социални условия, като същевременно се запази достъпът до заетост и стимулите за търсене на работа. Следва да се предотвратява бедността сред работещите.

Всички работни заплати следва да се определят по прозрачен и предвидим начин в съответствие с националните практики и като се зачита автономността на социалните партньори.

 1. Информация за условията на работа и защита в случай на уволнение

Работниците имат право да бъдат информирани писмено при наемането на работа за своите права и задължения, произтичащи от трудовите правоотношения, включително за изпитателния срок.

Преди уволнение работниците имат право да бъдат информирани за причините и да получат предизвестие в разумен срок. Те имат право на достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и, в случай на неоснователно уволнение — право на правна защита, включително подходящо обезщетение.

 1. Социален диалог и участие на работниците

Следва да се провеждат консултации със социалните партньори относно разработването и изпълнението на политиките в областта на икономиката и заетостта и социалните политики в съответствие с националните практики. Те следва да бъдат насърчавани да договарят и сключват колективни трудови договори в области от значение за тях, при спазване на тяхната автономност и право на колективни действия. Когато е целесъобразно, сключените между социалните партньори споразумения следва да бъдат прилагани на равнището на Съюза и неговите държави членки.

Работниците или техните представители имат право да бъдат информирани и своевременно да се иска тяхното мнение по въпроси от значение за тях, особено във връзка с прехвърлянето, преструктурирането и сливането на предприятия и колективни уволнения.

Следва да се насърчава подкрепата за увеличаване на капацитета на социалните партньори с цел да се стимулира социалният диалог.

 1. Баланс между работа и личен живот

Родителите и лицата с отговорности за полагане на грижи имат право на подходящ отпуск, гъвкаво работно време и достъп до услуги за полагане на грижи. Жените и мъжете следва да имат равнопоставен достъп до специални отпуски, за да изпълняват своите отговорности за полагане на грижи, и следва да бъдат насърчавани да ги използват по балансиран начин.

 1. Здравословна, безопасна и добре приспособена работна среда и защита на личните данни

Работниците имат право на високо ниво на защита на здравето и безопасността на работното място.

Работниците имат право на работна среда, приспособена към техните професионални нужди, която им дава възможност да удължат участието си на пазара на труда.

Работниците имат право на защита на личните си данни в контекста на заетостта.

Глава III: Социална закрила и приобщаване

 1. Грижи и подкрепа за децата

Децата имат право на достъпно ранно образование и грижи с добро качество.

Децата имат право на закрила от бедност. Децата от семейства в неравностойно положение имат право на специални мерки за насърчаване на равните възможности.

 1. Социална закрила

Независимо от вида и продължителността на своето трудово правоотношение, работниците и, при съпоставими условия, самостоятелно заетите лица, имат право на подходяща социална закрила.

 1. Обезщетения за безработица

Безработните лица имат право на подходяща подкрепа за активизиране от публичните служби по заетостта, за да се интегрират (повторно) на пазара на труда, както и на адекватни обезщетения за безработица с разумна продължителност, в съответствие със своите вноски и с националните правила за допустимост. Тези обезщетения не трябва да бъдат демотивиращ фактор за бързото завръщане към заетост.

 1. Минимален доход

Всеки човек, който не разполага с достатъчно средства, има право на подходящи обезщетения за минимален доход, гарантиращи достоен живот на всички етапи от живота, както и ефективен достъп до стоки и услуги за подкрепа. За лицата, които могат да полагат труд, обезщетенията за минимален доход следва да бъдат съчетани със стимули за (повторно) интегриране на пазара на труда.

 1. Доходи и пенсии за старост

Работниците и самостоятелно заетите лица при пенсиониране имат право на пенсия, съответстваща на техните вноски и гарантираща адекватни доходи. Жените и мъжете следва да имат равни възможности за придобиване на пенсионни права.

Всички хора в напреднала възраст имат право на средства, които да гарантират достоен живот.

 1. Здравеопазване

Всеки има право на своевременен достъп до финансово достъпни профилактични и лечебни медицински грижи с добро качество.

 1. Интеграция на хората с увреждания

Хората с увреждания имат право на подпомагане на доходите, което осигурява достоен живот, услуги, които им дават възможност да участват на пазара на труда и в обществото, и работна среда, приспособена към техните нужди.

 1. Дългосрочни грижи

Всеки има право на достъп до финансово достъпни дългосрочни грижи с добро качество, по-специално домашни грижи и обществени услуги по места.

 1. Жилищно настаняване и помощ за бездомните хора

а. На нуждаещите се следва да се предоставя достъп до социално жилищно настаняване или жилищно подпомагане с добро качество.

б. Уязвимите хора имат право да получават подходяща помощ и закрила срещу принудително изселване.

в. На бездомните хора следва да се предоставят подходящ подслон и услуги с цел да се насърчи тяхното социално приобщаване.

 1. Достъп до основни услуги

Всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване, канализация, енергия, транспорт, финансови услуги и цифрови комуникации. Следва да се осигури подкрепа за достъпа до такива услуги на нуждаещите се.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!