Европейската комисия
На снимката: Европейската комисия

ЕК предупреди България, че не отговаря на законодателните изисквания на Европейския съюз в осем области. Първата от тях е „Натура 2000“, като комисията призовава България, Италия и Германия да определят териториите, включени в списъка защитените зони. Те също трябва да установят необходимите мерки за опазване или възстановяване на защитените. Тези действия трябва да бъдат завършени в срок от шест години от включването на териториите в списъка на ЕС като такива от значение за общността (ТЗО).

България е определила само 9 специални защитени зони от 230 и като не е определила специфичните мерки за опазване за всяка от тях. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на комисията. В противен случай тя може да реши да изпрати мотивирано становище.

Комисията освен това призовава България да отмени националната си правна уредба за географските означения. Брюксел започна производството за установяване на нарушение с официално уведомително писмо, изпратено на българските органи през януари 2018 . България сега разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от комисията. В противен случай тя може да реши да сезира Съда на ЕС.

От 2008 насам нашата страна поддържа национален регистър на географските означения за селскостопански продукти и храни. Комисията смята, че националната закрила на географските означения не е съвместима с правото на ЕС за схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. България е трябвало да сложи край на тази национална система за регистрация от датата на присъединяване към ЕС през 2007 и е можела да защитава съществуващите национални географски означения само за срок от 12 месеца след датата на присъединяване, ако през този ограничен период е било подадено заявление на ниво ЕС.

България е една от 15-те страни, които са призовани да се съобразят със законодателството на ЕС в областта на енергийната ефективност. Изпратено е официално писмо с искане за правилно въвеждане в законодателството на Директивата на енергийната ефективност. Според нея всички държави от ЕС са длъжни да използват енергията по-ефикасно на всички етапи от енергийната верига – от производството до крайното потребление. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на комисията. Ако в рамките на този срок не предприемат действия, комисията може да изпрати мотивирано становище на техните органи.

Комисията днес реши да изпрати официални уведомителни писма до 15 държави членки, сред които и България, за съответствието на тяхното национално законодателство с правилата на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите й, или тя може да изпрати мотивирано становище.

Еврокомисията също така изпрати мотивирани становища до България и още шест страни за това, че не са изпълнили Директивата за правоприлагането в областта на защитата на данните.Тя осигурява основното право на гражданите на защита на данните в случаите, когато органите за наказателно правоприлагане използват лични данни за целите на правоприлагането. Те разполагат със срок от два месеца, за да реагират и да предприемат съответните действия. В противен случай комисията може да сезира Съда на ЕС.

Брюксел призова 10 държави от ЕС, включително и България, изцяло да транспонират законодателството на ЕС в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Въпреки че тези държави членки са декларирали, че транспонирането е завършило, комисията, след като анализира мерките, за които е подадено уведомление, стигна до заключение, че някои разпоредби липсват. Имат два месеца, за да реагират и да предприемат съответните действия. В противен случай Европейската комисия може да предприеме следващи стъпки.

Еврокомисията настоя България да спазва законодателството на ЕС за неравноправните клаузи в потребителските договори. Брюксел приканва България да преразгледа своите правила за това как търговците могат да събират вземания от потребителите, така че тези правила да бъдат в съответствие с правото на ЕС за неравноправните клаузи в потребителските договори. Ако България не изпрати удовлетворителен отговор в рамките на следващите два месеца, Комисията може да издаде мотивирано становище по този въпрос.

България и Холандия са призовани да изпълнят правилно рамковото решение за лишаването от свобода. С тези правила се гарантира взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат присъди за лишаване от свобода. Правилата на ЕС имат за цел да улеснят социалната реинтеграция на осъдените лица. В България законодателният процес е на ранен етап и страната все още не е уведомила съвета и комисията за транспонирането. Ако България и Ирландия не предприемат необходимите действия в рамките на следващите два месеца, комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук