Владислав Горанов.
На снимката: министърът на финансите Владислав Горанов.

Законът за държавния бюджет за 2019 г. мина на първо четене в пленарната зала. Бюджетът за догодина получи одобрението на 115 депутати от управляващото мнозинство, 85 гласуваха „против“ и нито един „въздържал се“.

Според управляващите ключови цели в него продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика. Целта е да се допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар за постигане на икономически растеж и заетост, придържайки се към общите правила на ЕС.

В проекта на бюджета е записано, че се надграждат вече заложените в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта приоритети и допускания за развитие на секторните и хоризонталните политики. Това са социалната политика, образованието, отбраната и политиката по доходите.

Социална политика

В тази сфера са предвидени средства в размер на 40,4 млн. лв. допълнително за всяка година от прогнозния период за целеви помощи за отопление с цел социална закрила и равни възможности. 150,0 млн. лв. допълнително за всяка година от прогнозния период за гарантиране на финансовата рамка на проекта на „Закон за хората с увреждания“ и проекта на „Закон за личната помощ при тяхното приемане“. 7,0 млн. лв. във връзка с въвеждането на нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител, съгласно промените в Закона за семейни помощи за деца, като размерът на помощта за 2019 г. е 115 лева.

Политика в областта на образованието

Средствата от държавния бюджет основно са насочени към четирите стълба за финансиране на системата, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, както и към финансиране обучението на студенти и докторанти, определено въз основа на комплексната оценка на качеството на обучение.

Отбрана

Политиката в областта на отбраната предвижда да бъде спазено изискването за достигане на разходите за отбрана до определения процент от БВП, в съответствие с Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Република България до 2024 г. В бюджетната рамка за 2019 г. общо разходите за отбрана възлизат на 1 839,3 млн. лв., което представлява 1,58 % от БВП. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти.

Политика по доходите

Освен вече предвиденото увеличаване на размера на минималната работна заплата през следващите години (от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 2021 г.), в настоящата прогноза е заложена мярка за увеличение с 10% на средствата за заплати и осигурителни вноски в бюджетния сектор от 2019 г. С това се цели да се осигури възможност за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати на заетите, въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати. За 2019 г. увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал средно е с 20 % с цел достигане през 2021 г. на удвояване спрямо 2017 г. на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти.

Управляващите уверяват, че приоритет на страната остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми на ЕС, чрез които да се постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост и иновативна икономика.

За периода 2019-2021 г. се очаква намаление на държавния дълг от 22,2 млрд. лв. през 2019 г. до ниво от 22,0 млрд. лв. към края на 2021 г., респективно от 19,1 % до 16,5 % от прогнозното ниво на БВП. Нивото на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“ се очаква да продължи да спада, отчита проектобюджета.

Прогнозите за относителния дял на консолидирания дълг спрямо БВП остават значително под максимално допустимата референтна стойност на Маастрихтския критерий, което дава водеща позиция на България сред 28-те държави-членки на ЕС по отношение на ниското ниво на дълг.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук