Борислав Сарафов
На снимката: Борислав Сарафов

В изпълнение на заповед на изпълняващия функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов екип от осем прокурори от Върховна касационна прокуратура приключи проверката на 55 от общо 83 неприключени и спрени досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет и членове на Министерския съвет, както и по глава Първа от НК.

Наказват трима прокурори заради делата „на трупчета“, съобщават от Прокуратурата. Това става в изпълнение на заповед на временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Става дума за обвинителите Иван Първанов, Стефан Христов и Антон Радойнов, научи bTV. Първите двама са от Софийска градска прокуратура, а третия – от Софийската военно-окръжна прокуратура. Сред забавените дела са „Барселонагейт“, както и такива за тероризъм.

По седем от проверените досъдебни производства са установени сериозни нарушения в срочността и ритмичността на разследванията, които са допуснати от трима наблюдаващи прокурори – двама от Софийска градска прокуратура и един от Военно окръжна прокуратура София. Констатираните нарушения дават основание да се смята, че е налице дисциплинарно нарушение съгласно разпоредбата на чл. 307, ал. 3, т.2 от ЗСВ: „Дисциплинарните нарушения са: т.2 действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“.

С оглед високия обществен интерес и с цел осигуряване на максимална прозрачност в работата на прокуратурата, докладите на проверяващия екип, в които има данни за констатирани нарушения се публикуват в цялост, като са заличени лични данни и такива, които биха засегнали следствена тайна по воденото досъдебно производство.

1.Проверяващият екип е установил четири досъдебни производства с наблюдаващ прокурор И.П. от Софийска градска прокуратура, при които са допуснати нарушения:

1-1.    По дело, образувано за престъпление срещу Републиката, се установяват две нарушения при несвоевременно удължаване на срока на разследването. Става въпрос за разследване спрямо служител на служба за сигурност за шпионаж в полза на чужда държава. За период от 10 месеца от наблюдаващия прокурор е изготвено единствено постановление, с което е оставена без уважение молба от страна на защитата за изменение на мярка за неотклонение на обвиняемото лице, както и изготвяне на писмо до защитника на обвиняемия за предоставяне на информация, необходима по заведено дело във ВАС.

Делото е образувано на 31.03.2022 г. На 26.09.2022 г. от наблюдаващия прокурор е отправено искане за удължаване на срока за разследване, което е с дата 31.07.2022 г. На 04.04.2023 г. срокът за удължаване на разследването отново е изтекъл, но към момента все още няма искане за продължаването му. В доклад, получен в СГП от следователя по делото, се сочи, че от събраните до момента доказателства не се доказва повдигнатото и предявено обвинение спрямо обвиняемия. Следователят прави и предложение за ново удължаване на срока на разследване с два месеца, считано от 04.06.2023 г., по което още няма произнасяне.

Проверката установява, че причините за забавяне на разследването са липсата на процесуално-следствени действия от момента, в който делото е разпределено на наблюдаващия прокурор.

1-2.    По досъдебно производство за престъпление срещу Републиката е налице тежко забавяне на разследването, като една от причините за това е липсата на полагането на усилия за издирването на обвиняемото лице след промяна на мярката му за неотклонение от съда. Става въпрос за досъдебно производство срещу лице, което през 2018 г. е извършило серия от непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, както и горене на националния флаг на Република България.

В тази връзка извършената ревизия установява, че е налице  забавяне с 1 година и 3 месеца на назначаване на експертиза, която да установи психиатричното състояние на дееца. Самата експертиза е изготвена след още 1 година и 4 месеца. Същата е абсолютно необходима за установяване на обстоятелствата дали обвиняемият е вменяем и дали може да носи наказателна отговорност.

Проверката установява още, че през необосновано дълги периоди не са извършвани никакви процесуално-следствени действия, но и изпълнените не са допринесли за пълно, всестранно и обективно изясняване на всички обстоятелства по делото. Най-фрапиращият случай за това е, че на 12.11.2020 г. Апелативният специализиран наказателен съд е отменил взетата мярка спрямо обвиняемия и е прекратил производството поради възникнали съмнения относно неговата вменяемост. Оказва се, че експертизата за установяване на това обстоятелство е назначена едва на 04.02.2022 г. или 15 месеца по-късно.

1-3.    По досъдебно производство за тероризъм е установено предприемането на само едно процесуално действие, а именно провеждането на разпит на свидетел. Месец след образуването на делото, то е предадено от следовател с мнение за спиране. Това става на 17.03.2020 г. Самият акт на наблюдаващия прокурор е от дата 03.12.2020 г.

Проверката установява, че са налице основания за извършването на служебен контрол на постановлението за спиране на производството по две групи съображения: Първо – противоречиви мотиви в посочения прокурорски акт, които не позволяват да се установи фактическото основание, наложило спирането (от една страна се твърди, че е установен евентуален извършител, а от друга страна се сочи, че дори и да се приеме, че липсват данни за участие на това лице в престъплението, то се явява основен свидетел). Второ – не са изчерпани способите за установяване на това лице. На практика по делото е извършено само едно действие, а именно разпит на свидетел, роднина на заподозряното лице. От показанията й се установява, че посоченото лице поддържа контакт с друго лице, живеещо в страна от Европейския съюз, като в тази връзка има отправено искане от разследващия следовател за изпращане на европейска заповед за разследване. В мотивите на постановлението е отбелязано, че заподозряното лице пребивава на неустановен адрес в чужбина, но няма писмени данни да е правен опит за установяването му чрез съдействие от ДМОС-МВР.

1-4.    По досъдебно производство за тероризъм са налице множество допуснати пропуски, в т.ч. в диспозитива за образуване неясно е посочено какво е престъпното деяние, кое е изпълнителното деяние, за което се води разследването. Не става ясно коя хипотеза на чл. 108а от НК е предмет на разследване.

Проверката установява, че от момента на образуване на делото – на 13.05.2020 г., до първите действия по разследването – 04.11.2020 г., т.е. за срок от пет месеца и 20 дни, не е извършено нито едно следствено действие.

Налице е и друго нарушение – оказва се, че срокът за разследването многократно е удължаван със задна дата. На 14 и 15.04.2021 г. са отправени три искания за удължаване на разследването, всяко за срок от по два месеца. Първото от тях се отнася за период след месец ноември 2020 г. В същото време с постановление, отново от 14.04.2021 г., самият наблюдаващ прокурор спира досъдебното производство поради неразкриване на извършителя.

2.Нарушения при упражняване на правомощията по ръководство и надзор на две досъдебни производства са установени и в работата на прокурор С.Х. от СГП:

2-1.    По досъдебно производство за разследване на ОПГ за пране на пари (делото е придобило обществена известност като „Барселонагейт“) проверяващият екип е установил неритмичност във воденето на делото.

„Установяват се значителни периоди от време (по 2-3 месеца), през които не са извършвани каквито и да било действия по разследването и период след 15.05.2023 г. с изключително висок интензитет на процесуално-следствени действия“, установяват проверяващите. През първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено 4 разпита на свидетели, като в един от случаите протоколът е изготвен в нарушение на НПК, изискани са еднократно документи и е възложен превод на постъпили материали.

Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата на приобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна и банкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза.

Големи забавяния на разследването се констатират и при възлагането на преводи. Особено фрапиращо е допуснатото забавяне при възлагането на превод на получени на 07.07.2022 г. от Кралство Испания документи. След цели пет месеца започва изпращането на документите за превод като това става на етапи и с 10 броя отделни прокурорски постановления. „Въпреки ползването на преводаческа агенция и необходимостта от извършването на превод от европейски език (испански), същият е възлаган на един и същ преводач“, констатира проверката. Като краен резултат – преводът на документите от Кралство Испания е бил готов в цялост близо една година по-късно.

За сметка на допуснатото забавяне, след 15.05.2023 г., в рамките на само месец и половина са разпитани 17 свидетели, назначени са две компютърно-технически експертизи, извършени са претърсвания и изземвания, отправени са искания за разкриване на банкова, данъчна, осигурителна информация, както и е отправено предложение за снемане на имунитет на народен представител.

Крайният извод, който проверяващият екип прави, е, че по делото от страна на наблюдаващия прокурор е допусната неритмичност в извършването на действия по разследването.

2-2.    По дело за престъпление по служба, извършено от магистрат, проверката установява неритмичност в работата.

Инспекцията констатира, че в определен период от време, а именно от образуването на досъдебното производство на 05.04.2022 г., до 22.11.2022 г., същото е водено ритмично. След това обаче за период от 4 месеца до 17.03.2023 г. по досъдебното производство не са извършвани никакви действия. Установява се още, че между постъпването на доклад от водещия разследването следовател на 29 март т.г. до извеждането на постановлението на прокурора е изминал период от месец и половина.

3.Установено е нарушение в работата и на прокурор А.Р. от Военно-окръжна прокуратура-София:

3-1.    Досъдебното производство се отнася до престъпление евентуално извършено от генерал, военно длъжностни и/или цивилни лица. Проверяващият екип е констатирал, че срокът на разследването невинаги е бил удължаван своевременно. В същото време проверката констатира, че са налице две спирания на досъдебното производство. Едно от 15.10.2020 г. и второ от 25.05.2023 г., след като на 19.01.2023 г. производството е било възобновено.

На 28.03.2023 г. наблюдаващият прокурор дава указания да се извършат действия, посочени в постановлението за възобновяване, но нито едно от тях не е било изпълнено от следователя. Въпреки това производството е спряно. И в двете постановления за спиране е разпоредено препис от тях, ведно с материалите по делото, да се изпратят на „Военна полиция“ за установяване на неизвестните извършители. Липсват уведомления от „Военна полиция“ за резултатите от проведените мероприятия в тази посока.

Проверяващите смятат, че следва да бъде осъществен служебен контрол, тъй като изложените в обстоятелствената част на постановлението мотиви за спиране на наказателното производство звучат абсурдно. Като с оглед на констатираното се прави извод, че е налице бездействие от страна на наблюдаващия прокурор по досъдебното производство. „Не е извършено нито едно действие по разследването, въпреки че в материалите, съдържащи класифицирана информация, има пълни идентификационни данни за „неустановено лице, което вероятно е военно длъжностно лице“, а името и военният чин на лицето са упоменати в постановлението от 15.10.2020 г., с което са били отделени материали, по които е било образувано досъдебното производство“, пише в доклада от проверката.

Работата на проверяващия екип при ВКП по общо 83 досъдебни производства продължава. Пълният доклад от проверката следва да бъде представен до 07.08.2023 г., за което обществеността ще бъде информирана.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов изпрати до представляващия Висшия съдебен съвет копия от резултатите от приключилите проверки.

Докладите се изпращат и на административните ръководители на съответните прокуратури с оглед преценка за предприемането на действия по компетентност спрямо допусналите нарушения наблюдаващи прокурори.

Още вътрешнополитически новини – четете тук

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук