Пенсионните модели в Европа са доста различни, но тенденцията на развитието им е обща: постоянно се увеличава броят на годините за активна работа, основно чрез ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране. Увеличава се и броят на годините, необходими за задължително пенсиониране. Единно е мнението на евроекспертите, че спазването на тези условия прави всяка пенсионна система по-стабилна финансово.  Друга обща промяна – както в обществените, така и в частните пенсионни схеми – е преминаването от предварително определени пенсии към предварително определени вноски, като пенсиите се коригират автоматично към това, което е финансово изпълнимо.

Пенсионните вноски се превръщат по-скоро в реални спестявания и все по-малко се възприемат като данък.

Обща тенденция за Европа е и търсенето на начини, модели, които да позволяват на всеки работещ/пенсионер да има максимално широки възможности за избор как да бъдат инвестирани пенсионните  спестявания, което засега малко европейски страни предлагат достатъчно ефективно.

Отделни страни като Швеция, Финландия и Естония  например имат облекчени ограничения за инвестиционните възможности, докато Словакия например разрешава пенсионните фондове да работят с по-голям замах – да имат по-голям дял в чуждестранни инвестиции с цел да хеджират риска от национален дифолт или спад в стойността на корпоративните акции, регистрирани на стоковата борса в Братислава.

Доброволните пенсионни схеми са изключително важен инструмент за увеличаване на „богатството на старини“ чрез навременен избор и прилагане на много различни възможности за инвестиране на работещите. Но те са и важно средство за увеличаване на конкуренцията между отделните частни фондове за печелене на клиенти.

Като добра цел за европейските правителства се приема да преследват намаляване на публичните разходи за пенсии до не повече от 8% от БВП с цел оптимално намаляване на публичната тежест, като се насърчават по всякакъв начин добре работещите в полза на гражданите солидни частни пенсионни спестявания, както задължителни, така и доброволни. (У нас този процент надскача 12%).

Холандската пенсионна система, както впрочем и здравноосигурителната система на тази държава, е отличен пример за следване.

Холандия изпреварва всички други европосестрими чрез оптимално добра комбинация от пълно покритие, индексирани според инфлацията пенсии на разумно ниво и предсказуеми вноски.

Холандската пенсионна система съчетава всички най-добри показатели на една пенсионна система. Има три нива – „плоска“ държавна пенсия, квазизадължителното професионално осигуряване и изцяло доброволно индивидуално осигуряване.

Първият стълб в страната е публична пенсия за старост по схема за задължително осигуряване чрез разходопокривна система. Той осигурява за всички фиксирана минимална пенсия в размер от 70% от минималния доход, което я прави много стабилна. Пенсията по този първи стълб далеч не е основният пенсионен доход. Де факто само около 30% от средната пенсия в Холандия се получава по тази линия.

Специфичното при тези пари е, че размерът им зависи от годините, които холандският гражданин е работил в страната и се получава единствено при навършване на 65 години.

пенсионери

Максималният размер (т.е. при 50 години работа в страната) е около 1000 евро, или 70% от тамошната минимална работна заплата, което за Холандия значи осигурява на един екзистенц-минимум. Ако възрастен холандец живее под наем, 1000 евро на месец биха му стигнали само за наем на две стаи, плащане на комуналните услуги и храна. Държавната пенсия се получава пожизнено. Разходите за държавния бюджет са около 6% от БВП. ( За сравнение – в България е двойно повече).

Най-важният и характерен за Холандия е вторият й стълб – голяма частна професионална пенсия, която е частично задължителна. Този стълб се финансира с 18% от заплатите на заетите лица. По този начин Холандия се оказва страната с най-големите частни пенсионни фондове в Европа, които чувствително надвишават нейния БВП.

Наедно с държавната пенсия холандската пенсия за прослужено време гони осигуряване на пенсионерите със 70% от заплатата им. Пенсии за прослужено време получават служители и в частния, и в публичния сектор. Параметрите тук се определят чрез колективно договаряне между работодатели и синдикати. Този стълб се осигурява чрез частни пенсионни фондове и чисто законово не е задължителен. Работодателите трябва да осигуряват такива пенсионни планове само ако работническите организации са поискали от социалния министър да задължи сектора или ако работодателски организации, представляващи поне 60% от трудовата сила в сектора, направят същото.

Около 90% от работещите в Холандия реално се осигуряват задължително във втори стълб. Размерът на вноската се поделя
между работодатели и работници, като съотношението е въпрос на споразумяване. Държавата почти не се намесва сериозно в тези отношения, не определя нито таван, нито под на размера на пенсиите.

Парите от професионалното осигуряване се управляват от частни фирми, специализирани в пенсионните фондове. Те са между 700 и 800, техните инвестиции се равняват на около 130% от БВП. Генерираните от тях пенсии се равняват на около 50% от получаваната заплата, върху която са се осигурявали хората, и се равняват на около 50% от получаваната крайна пенсия.

За разлика от държавната пенсия тук осигуряващите се имат редица опции за гъвкавост, предоставящи им ранно пенсиониране и дори прехвърляне на пенсионни права между съпрузи.

В Холандия има добре работещ и трети стълб, макар и все още недостатъчно силно развит, според виждането на политиците. Той е 100% изцяло доброволно индивидуално осигуряване. Осигуряващите се лица могат да влизат и излизат в този трети стълб когато и както изберат, те избират и строго индивидуална специална схема – една от пребогатото меню на всеки от състезаващите се за клиенти фондове.

Като цяло холандците получават около 20% от пенсионния си доход от този трети стълб (или от лично избраните инвестиции), които могат да варират много широко – от влагане в имоти и акции до инвестиране във взаимни фондове др.

Философията на холандската пенсионна система всъщност е: всяко поколение отговаря за себе си и си плаща собствената сметка. Фактически всеки гражданин прави сериозни лични спестявания за пенсия макар и в колективна професионална схема. Той знае точно колко внася, знае колко ще получи и избира между много варианти да разполага  и да играе гъвкаво със спестеното.

Същевременно и холандските частни пенсионни фондове са значителен и отговорен фактор в холандската финансова система. Чрез спестеното при тях те реализират и подкрепят солидни и общественополезни инвестиции, стимулирайки икономиката.

Още от 2011 г. в Холандия работят над 400 пенсионни фонда, като към днешна дата са вече двойно повече – сдружения с нестопанска цел със строго регламентирани такси за управление. Холандия поддържа актюерски пресметнати дефинирани пенсии, като във времето преминава от система с базиране на пенсиите върху крайната заплата към система, базирана върху средната работна заплата с условна индексация. Това значи, че е възможно и намаляване на пенсиите, ако възвръщаемостта на инвестициите падне.

Като цяло холандската пенсионна система работи перфектно, тя е плод на последователна и умна държавна политика, подкрепяна от мислещи, информирани и разумни граждани с висока финансова култура.

Системата следи строго за рискове и се регулира много строго от Холандската централна банка. Специално предимство на холандската система е, че всеки жител на Холандия печели 2% от своята публична и частна пенсия за всяка година, в която живее в страната, като този пенсионен капитал се третира като индивидуална собственост независимо от това дали лицето пребивава в Холандия или в друга държава.

Холандският модел бива успешно преписан частично и във Великобритания. Най-силната страна на британската пенсионна система бързо стават колективните пенсионни фондове, които се оказват силно устойчиви на всякакви сътресения на капиталовите  пазари.

Стартово, на фаза предпроектно проучване, хазната на Великобритания изчислява, че пенсионните приходи могат да скочат с почти 30%, ако се въведе изцяло холандският модел.

ДЕБАТИ.бг вече представи чудото холандско здравеопазване ТУК. Предстои да ви запознаем и с холандската система за подкрепа на хората с увреждания – финансови и социални привилегии и модели.

 

 

 

 

 

.

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!