Таня Христова

Таня Христова e родена на 19 юли 1971г. в Плевен. Завършила е ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” в Габрово, а след това английска филология във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Има и магистърска степен по финанси  от Великотърновския университет. Таня Христова има 10-годишна практика в подготовката и управлението на европроекти, в сферите на регионалното развитие, социалните дейности, образованието и туризма. Тя притежава дългогодишен опит във водене на международни преговори и ключово участие в процесите, свързани с определяне на приоритетите в контекста на Европейската политика за сближаване. Специализирала е принципи на европейското публично възлагане в Маастрихт, Холандия. Била е консултант на свободна практика в сферата на подготовка и управление на проекти с външно финансиране, както и заместник-кмет на Община Габрово. Преди да стане кмет на общината е началник на политическия кабинет на министъра по управление на средствата от ЕС.  От ноември 2011 г. до момента е кмет на община Габрово.

 

По какви проекти работи община Габрово в момента. Кои са приоритетите?

Нашите инициативи и проекти целят да допринесат за подобряване качеството на живот в Габрово и да създадат положителни предпоставки за развитие на конкурентноспособен бизнес, професионална и личностна реализация. Това обуславя и амбицията ни да работим за превръщане на Габрово в модерна Европейска община, с акцент върху зелените, социалните и устойчиви политики. В този контекст са някои от по-мащабните задачи, по които работим и в момента.

Ще започна с мерките за благоустрояване на града и населените места на територията на общината. И тази година, основно със собствен ресурс,  продължаваме с цялостно благоустрояване на квартали. След обновяване на кв. Трендафил 1, сега сме насочили усилията си към Трендафил 2. Важно е да отбележа, че това са най-младите и гъсто населени зони на Габрово, които ще получат благоустроена среда с цялостно асфалтиране, обособяване на тротоари, организиране на паркоместа, ново улично осветление, зони за спорт, отдих и игра. В тазгодишните ни приоритети е изграждането на нов паркинг в зоната на централния градски пазар, с което ще създадем допълнителни условия за намаляване на затрудненото паркиране в центъра на града. Това е важна стъпка, след успешното въвеждане на зона за платено паркиране.

В напреднала фаза на изпълнение е и един дългоочакван градоустройствен обект в центъра на града, който се явява продължение на ул. „Баждар“ и ще създаде условия за подобряване на организацията на движение. Той включва изграждане на кръгово кръстовище, култивиране на крайречната зона около река Синкевица, чрез надграждане на подпорни стени и увеличаване на зелените пояси, кът за отдих, ново енергийно ефективно улично осветление, видеонаблюдение и WiFi зона.

И понеже споменах енергийно ефективно улично осветление, не бих искала да пропусна вече приключилата процедура за избор на изпълнител за модернизация на осветлението на Габрово чрез ЕСКО договор (договор с гарантиран резултат). В резултат на тази инициатива в рамките на 2021 г. уличното осветление на града ще бъде изцяло подновено с енергийно ефективно, а управлението ще бъде обезпечено от интелигентен софтуер.

И през тази година сред приоритетите ни е водоснабдяването на селата на нашата територия – по-специално тези в посока Севлиево. В процес на изпълнение е изготвяне на технически проект за водоснабдяване на 15 села, разположени от дясната страна на направлението към Севлиево. Очакваме от следващата година да започне физическото изпълнение на проекта. Това ще позволи тези населени места да бъдат водоснабдени от яз. Христо Смирненски, което ще реши дългогодишните водни проблеми в тези зони и ще създаде предпоставки за привличане на интерес към тях.

Друг изключително важен приоритет за нас е да работим в широко партньорство за интелигентната специализация на Габрово и развитие на високи технологии и нови производства, модернизиране на съществуващите индустриални зони и изграждане на нова. За тази цел работим активно с представители на местния бизнес, Технически университет – Габрово, браншови организации, граждани. С оглед привличане на нови инвестиции към Габрово, тази година разработихме съвместно с Института за пазарна икономика /ИПИ/ Инвестиционен профил. Той показва предимствата на Габрово както по отношение на ясен индустриален профил, така и новите тенденции, които се надяваме да имат положителни ефекти върху развитието на района, като ИКТ инвестициите. Не бих искала да пропусна и доброто партньорство, което се оформя между Габрово и няколко региона в България – Пловдив, Хасково, Бургас с водещата роля на Тракия икономическа зона. Амбицията ни е да постигаме синергия в специализацията на отделните региони, да бъдем видими с индустриалното си развитие и капацитет за иновации и нови технологии.

Не по-малко важна задача е подготовката ни за новия програмен период 2021 – 2027 и изготвянето на План за интегрирано развитие на Габрово. И въпреки че до голяма степен изпълнението на основните ни проекти се случва по план, няма как да не отчетем въздействието на КОВИД – 19 и необходимостта да реорганизираме работата си. За съжаление част от плановете ни за културни и спортни събития трябваше да се отложат или променят. Все пак, искам да спомена за изключителния успех на петото издание на Габровския иновационен лагер, който тази година се проведе при стриктно спазване на превантивните мерки и разчиташе основно на технологиите за връзка и комуникация. Повече детайли за събитието и неговото  развитие може да научите на www.gabrovoinnovationcamp.eu.

Успявате ли да кандидатствате по европейски програми и в какви сектори са най-успешните Ви проекти?

Община Габрово винаги е била активна в подготовката на проекти и привличането на външен ресурс в рамките на национални и международни програми. И това съвсем не е самоцел, а по-скоро инструмент за насочване на ресурси за комплексно решаване на значими проблеми, както и за създаване на нови възможности и подобряване на качеството на живот на територията на общината.

През последните години в Габрово успешно се реализираха множество европейски проекти, които започнаха да променят облика на града и да разкриват нови възможности за развитие. Ще припомня големите инвестиции в екологична инфраструктура, които качествено подобриха ВиК системата на Габрово и намалиха сериозно водозагубите, както и изграждането на модерно депо за управление на неопасни отпадъци, което ни позволи да въведем двукомпонентно разделно събиране на битовите отпадъци и да започнем да променяме отношението на гражданите към тази проблематика. Последваха няколко големи проекта за благоустрояване на градската среда в центъра и кварталите, създадохме условия за отдих и спорт, инвестирахме в нови културни и туристически продукти. За кратък период успяхме да подобрим физическите условията за образование и възпитание във всички детски ясли, детски градини и общински училища. Изключително много са и проектите, с които се подкрепят социалните и здравни нужди на различни категории потребители. Радвам се, че жителите и гостите на града ежедневно ползват резултатите от последователните ни усилия да променяме Габрово.

Към настоящият момент Община Габрово изпълнява 26 проекта в различни направления, като част от тях са в широка международна партньорска коалиция. Ще акцентирам само върху някои и ще започна с проекта за интегриран градски транспорт, който навлиза във финалната си фаза. До края на месец ноември предстои да започнат своята експлоатация още три електрически автобуса, като по този начин ще се изпълни бройката от 14 нови екологични превозни средства, закупени по Оперативна програма Региони в растеж. В рамките на този проект бяха благоустроени няколко ключови градски зони, беше внедрена интелигентна информационна система за обществения градски транспорт и реконструирани светофарни уредби.

Тази година приключва и проект за реконструкция на яз. Синкевица, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП Околна среда.

С голямо удовлетворение започваме реализация на един изключително важен за младите хора на Габрово проект, които има за цел да създаде младежко пространство в нашия град и който предвижда да възстанови едно емблематично и любимо място – Летния театър. Проектът ще се изпълнява в продължение на 3 години и половина. Той се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и възлиза на стойност от близо 4 млн. лева.

Сред ключовите приоритети за развитие на Габрово е подкрепата за създаване на богат и разнообразен културен и туристически продукт, и развитие на условия за туризъм и културни преживявания през четирите сезона. Това обуславя и подготовката на два изключително важни проекта в тази сфера, които стартираха тази година и се финансират от ОПРР и Фонда за градско развитие. Единият проект е „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“ и възлиза на обща стойност близо 10 млн. лева, а другият е „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“ и е на стойност 1,6 млн. лева.

Инвестициите в подкрепа на устойчиви екологични решения са също в нашия фокус. Наред с текущите инициативи, които реализираме за развитие на ефективна система за управление на отпадъците, от тази година започна и реализация на демонстративен проект, който ще даде възможност да изградим две „умни“ подземни контейнерни площадки, четири площадки за споделено композиране, както и вендинг система за рециклиране. Проектът ще подкрепи и усилията ни да работим активно с гражданите и да изпълняваме разнообразни кампании с цел да формираме отговорно отношение към отпадъците и намаляване на тяхното депониране. Може би тук е мястото да споделя голямото признание, което Габрово получи съвсем скоро, когато на 8 октомври ни бе присъдена наградата на Европейската комисия „Европейски зелен лист“, която има и финансово изражение от 75 хил. евро. Тази награда се присъжда на общини с до 100 000 души население, които имат устойчиви политики и инициативи с граждани в направления като управление на води, почви, отпадъци, въздух, транспорт, енергийна ефективност.

Немалко са проектите, които реализираме в подкрепа на уязвими групи и които са изключително важни за справяне с предизвикателствата, пред които КОВИД -19 ни изправя. Ще завърша с един проект, който е в подкрепа изпълнение на политиката за деинституционализация на възрастни хора и който вече успя да изгради качествена физическа среда за създаване на два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция и за възрастни, които не могат да се самообслужват. Проектът в тази част се финансира от ОПРР и е на стойност близо 1 млн. лева.  В момента Община Габрово работи по подготовка на проекта за създаване на новите социални услуги, които планираме да стартират през пролетта на 2021 година. В съществена част от проектите, които изпълняваме, имаме свое самоучастие, които дава добавена стойност, засилва чувството за собственост, както и ангажимента за устойчивост.

Какво се прави за популяризиране на Габрово като туристическа дестинация? Откъде идват най-много посетители?

Габрово е сред най-богатите на история и забележителности градове в страната и има много какво да покаже на своите гости. Тук се намират някои от уникалните за страната ни музеи като Националният музей на образованието, Интерактивният музей на индустрията, Домът на хумора и сатирата, Регионалния исторически музей, Етъра и Боженци, м. Узана. Регионът е подходящ, както за семеен туризъм, така и за организирани от страната и чужбина групи и предлага разнообразни възможности за интересни преживявания.

Ако трябва да коментирам туристическия интерес към нашия регион, ще трябва да включим разделителната червена линия, която КОВИД – 19 произведе. За съжаление, по обективни причини, едни от най-засегнатите сектори са тези, свързани с култура и туризъм. Въпреки това, кризата даде възможност за оригиналност и креативност от страна на нашите културни институции. Така например, Домът на хумора и сатирата успя да  развие много силна аудитория в социалните мрежи и достигна до хора, до които преди не е успявал. Екипът на музея използва времето на изолация, за да реализира два много важни проекта и така успя да създаде най-големия музеен магазин в България и огледална зала, която предлага невероятни преживявания. През тези трудни месеци музеите и културните институти излязоха на улицата и оживиха пространства, които преди не се използваха така активно – с изложби, кино, концерти. В момента само в централната градска част има три изложби на открито. Много събития се осъществиха онлайн. Иначе, като профил, българските туристи са основните посетители. Привличаме най-много индивидуални туристи и семейства. Сред чужденците най-много посетители имаме от Германия, Русия, Румъния, Франция.

Важен елемент от стремежа ни да работим за популяризиране на Габрово като туристическа дестинация е предлагането на интересен и разнообразен културен и събитиен живот. Ще дам пример с две събития, които са в подкрепа на това твърдение – едното е Габровския карнавал, който по традиция всяка трета събота на месец май привлича стотици хиляди посетители от близо и далеч, за да се включат или насладят на неповторимия парад на смеха, следван от оригинална музикална програма. Това събитие е кулминация на празниците на Габрово в този период от годината.

Друго изключително успешно събитие, което привлича туристически интерес е традиционният за РЕМО Етър панаир на занаятите, който се провежда в началото на септември. Тази година, въпреки КОВИД -19, интересът към празника на пестила също беше рекорден откъм брой посетители. Разбира се, в събитийния календар на Габрово традиционно има много фестивали и събития, които си заслужава да се посетят. Важно е  да спомена, че от 2017 година Габрово е член на мрежата на ЮНЕСКО за творчески град на занаятите, както и на международната мрежата за Креативен туризъм и Култура 21, от които черпим добри идеи и създаваме партньорства.

Вече споменах в ход е изпълнението на два проекта на обща стойност над 12 млн. лева, които имат пряко отношение към развитие на туризъм в Габрово, чрез инвестиции в РИМ – Габрово и РЕМО Етър.

Тази година успяхме да обновим туристическия портал на Габрово  https://visit.gabrovo.bg/ като в момента събираме коментари и обратна връзка от потребители, след което ще го представим официално.

Как общината подпомага спорта? Как се привличат децата към спорта?

Три са основните направления, в които се стараем да работим и да подкрепяме детско-юношеския и масов спорт. От години Община Габрово субсидира работещите спортни клубове, съобразно своя Наредба за спорта. През тази календарна година финансовата подкрепа възлиза общо на 400 000 лева, като предвид ситуацията с КОВИД -19 бяха облекчени условията за получаването й.

Другото направление, по което работим усилено, е да обновяваме материално-техническата спортна база на града. Само през тази година, с подкрепа на Министерство на младежта и спорта и програма Красива България, успяхме да реализираме три проекта на стойност близо 700 000 лева и да обновим футболното игрище с изкуствена трева, да изградим две нови пространства за тенис на маса и бойни спортове в спортното хале на комплекс „Христо Ботев“ и да ремонтираме залите за хандбал и вдигане на тежести, част от същия комплекс. С мащабен проект, който сме подали към Министерство на спорта и младежта очакваме да продължим този процес като планираме да изградим лекоатлетическата писта на стадион „Христо Ботев“ и да модернизираме футболния терен.

Третото направление е подкрепата за спортни прояви, в рамките на спортния календар на Община Габрово, както и създаването на условия за спорт в дворните пространства на детски градини, училища и в градска среда. Спортът е изключително важен приоритет, за който ще продължим да работим активно.

Габрово е домакин на много културни събития, успяхте ли да ги реализирате тази година, въпреки предприетите мерки за борба с коронавируса и какво се планира в сферата на културата?

За съжаление КОВИД 19 не ни позволи да реализираме повечето от планираните културни инициативи през тази година. Наложи се традиционно пищният карнавал на Габрово да бъде трансформиран във формат, който направи така, че вместо хората да дойдат на карнавал, карнавалът отиде при тях – под терасите, в междублоковите пространства и най-вече в виртуалното пространство с импровизирано студио. Тази нова форма на културна трансформация ни позволи да достигнем до нови публики и да спечелим нови почитатели.  Ще припомня, че три дни след приключване на извънредното положение по габровските улици и в интернет пространството се разходиха макетите на членовете на Националния оперативен щаб, придружени с музика и водещи.

Тази година Габрово се готвеше за поредица от събития и инициативи, посветени на 160 години от провъзгласяването на Габрово за град, но отново се наложи да се възползваме от интернет пространството и да ограничим публичните прояви. И все пак гордост за нас е, че успяхме да проведем през есента концерт на Минчо Минчев и Габровски камерен оркестър, като освен възможността ограничен брой посетители да бъдат в зала, създадохме условия за онлайн излъчване, което достигна до стотици почитатели на именития габровски музикант, който тази година навърши 70 години.

Спазвайки мерките за превенция успяхме да организираме немалко културни прояви, предимно в открити пространства, които зарадваха габровската публика. Иска ми се да вярвам, че следващата година ще ни позволи да наваксаме това, което не успяхме през 2020 г. и  да предложим богата, интересна и незабравима културна и събитийна програма.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!