Бюджет

Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2022-2024 година, която представлява мотивите към законопроекта. През 2022 година заради заложените инвестиции, които представляват 5,8% от БВП, ще се ускори растежът на БВП до 4,8%.

Публичните инвестиции ще бъдат подкрепени от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Частното съфинансиране по линия на НПВУ ще стимулира и частните инвестиции. Те ще нарастват и поради подобрение на очакванията, свързани с намаление на несигурността сред икономическите агенти и повишеното търсене.

Прогнозата за средногодишното повишение на инфлацията през 2022 г. пък се очаква да бъде 5,6 %, а в края на годината да се забави до 3,1 %. Това е значително по-оптимистична прогноза от тази на централната банка, според която годишният индекс ще надхвърли 10% в определени месеци, а в края на годината ще падне до 7,5%.

Бюджетът е одобрен с дефицит от 5.9 млрд. лв. (4.1% от БВП) и 7.3 млрд. лв. таван на новопоетия дълг.

От 1 април според приетия бюджет минималната заплата се увеличава и става 710 лева, учителските заплати също се увеличават, като ще достигнат 125% от средната за страната заплата или средно 1900-2000 лева. Заедно с минималната заплата се увеличава и обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 650 лева на 710 лева. Повишават се и детските надбавки, като при едно дете те стават от 40 лева на 50 лева, а при две деца от 90 лева на 110 лева, като същевременно се повишава и лимитът за получаване на помощта.

В областта на осигурителната политика новостите са свързани с увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за целия период от 3 000 лв. на 3 400 лв., считано от 1 април 2022 г. и увеличаване на минималния осигурителен доход до 710 лева.

За периода 2022-2024 г. предвидената политика в областта на данъците ще продължи да се придържа към установените принципи и насоки през последните години. Запазват се основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на приходите, предотвратяването на възможности за укриване и невнасяне на данъци и осигуровки и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. С предвидените мерки в политиката по приходите се цели гарантирането на необходимия финансов ресурс за изпълнение на разходните политики на правителството. Предвижда се запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост.

Най-голям бюджет през тази година ще има Министерството на регионалното развитие, като той ще възлиза на 2,56 млрд. лв. Общият размер на разходите в бюджета ще бъде 63 млрд. лв.

Вижте по-подробно бюджета в областите на здравеопазване, социална политика, образование и енергетика:

Социална политика

За 2022 г. са предвидени допълнителни средства за изпълнението на мерки, заложени в Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 – 2025 г., както следва:

 • 90,0 млн. лв. – за повишаване ефективността на семейните помощи за деца. За целта от 1 април 2022 г. се предвижда увеличаване на доходния критерий за семейни помощи за деца, съответно от 410 лв. на 510 лв. – за получаване на пълния размер на помощта, и от 410,01 лв. до 510 лв. на 510,01 лв. до 610 лв., включително – за получаване на 80 на сто от пълния размер на помощта. Наред с доходния критерий от 1 април 2022 г. се предвижда и увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, съответно: за семейства с едно дете – с 10 лв., за семейства с две деца – с 20 лв., за семейства с три деца – с 30 лв. и за семейства с четири деца – с 30 лв.
 • 56,7 млн. лв. – за създаване на условия и възможности за социално приобщаване и предоставяне на целенасочена и насърчителна подкрепа на уязвимите групи от хора с увреждания, имащи благоприятно въздействие върху качеството на живот и превенция от социалното изключване
 • 223,5 млн. лв. – за обезпечаване на кумулативния ефект от увеличаването на минималната работна заплата и на коефициента от 1,2 на 1,4 при определяне на възнаграждението на личните асистенти по Закона за личната помощ;
 • 38,8 млн. лв. – за увеличаване от 1 април 2022 г. на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 12,00 на 18,00 лв. и на максималния дневен размер от 74,29 лв. на 85,71 лв.;
 • 22,2 млн. лв. – за увеличаване на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на нивото на минималната работна заплата от 380 лв. на 650 лв. (в сила от 1 октомври 2021 г.), а от 1 април се увеличава от 650 лв. на 710 лв.;
 • 36,5 млн. лв. – за месечни целеви помощи при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 166 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • 111,7 млн. лв. – за увеличаване средно с 31 % на стандартите за финансиране на социалните услуги, в т.ч. във връзка с ефекта от увеличаване на минималната работна заплата, считано от 1 април 2022 г.
 • 410,0 млн. лв. – за продължаване на т.нар. мярката 60/40 за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта.
 • 852,0 млн. лв. – за изплащане на добавки към пенсиите на пенсионерите за първите шест месеца на 2022 г. във връзка с преодоляване на последиците от COVID-19, в т.ч. 750,0 млн. лв. са заделени по сметка за чужди средства.

Здравеопазване

Политиката в областта на здравеопазването е насочена към подобряването на ефективността и удовлетвореността на гражданите от функционирането на сектора. За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. и в съответствие с приетите със Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021-2025 г. краткосрочни и средносрочни стратегически мерки в областта на здравеопазването, са осигурени допълнителни средства, както следва:

 • 267,2 млн. лв.- за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19
 • 352,0 млн. лв. – за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия
 • 131,8 млн. лв. – за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19
 • 101,2 млн. лв. – за осигуряване на изследване за COVID-19
 • 118,5 млн. лв. – за подкрепа на медицинския персонал, който работи в условията на огромно напрежение при извънредна епидемична обстановка
 • 20,0 млн. лв. – за изграждане на Национална педиатрична болница с цел създаване на условия за съвременно и комплексно медицинско обслужване на деца;
 • 100,0 млн. лв. – заделени по сметка за чужди средства за изплащане на еднократна сума в размер на 75 лв. към пенсиите за стимулиране на ваксинирането сред пенсионерите, като една от най-уязвимите групи от населението с оглед предотвратяване на разпространението на COVID-19.

С цел подобряване на ефективността на разходите и удовлетвореността на гражданите от функционирането на здравния сектор, по бюджета на Националната здравноосигурителна каса са предвидени допълнително 581,1 млн. лв. за здравноосигурителни плащания, от които 280,0 млн. лв. за създаване на ефективно работеща доболнична помощ.

Oбразование

През периода 2022-2024 г. ще продължи реализирането на интегрирани политики, с фокус към образование и личностно развитие на децата и учениците, насърчаване на иновациите, квалификация на педагогическите специалисти, модернизиране на образователните институции, повишаване качеството на висшето образование и развитие на научния потенциал.

 • 315,0 млн. лв. – за предвиденото нарастване на средствата за делегираните дейности в образованието във връзка с продължаване на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната.
 • 16,0 млн. лв. – за увеличаване на норматива за подпомагане храненето (безплатни закуски) на децата от задължителната предучилищна възраст и от учениците от начален етап (от I до IV клас).
 • 70,0 млн. лв. – за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища.
 • 84,8 млн. лв. – за издръжка на децата в детските градини, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси за детски градини, считано от 1 април 2022 г.
 • 100,0 млн. лв. – за повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик чрез допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения.

В областта на висшето образование, с цел насърчаване на усилията на автономните висши училища за непрекъснато развитие на качеството на предлаганото виеше образование, подпомагането им при въвеждането, развитието и усъвършенстването на вътрешните системи за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състави, и в съответствие със Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 – 2025 г. са осигурени допълнителни средства в размер на 54,0 млн. лв., разпределени както следва.

Eнергетика

С цел смекчаване на икономическите последици от внезапно настъпилата нестабилност на цените на електрическата енергия и природния газ, са заделени средства по сметки за чужди средства за подпомагане на бизнеса по политиката в областта на енергетиката в размер на 931,5 млн. лв., а именно:

 • 481,5 млн. лв. – за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи и за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия.
 • 450,0 млн. лв. – за компенсация за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайните небитови потребители за първото тримесечие на 2022 г.
За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук