Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), с ръководител Сотир Цацаров, публикува документи по проверката около назначаването на съпругата на президента Румен Радев Десислава във Военно-въздушните сили (ВВС).

Миналият петък Министерството на отбраната изпрати писмо, в което се казва, че няма основания за предприемане на санкции срещу ген. Цанко Стойков, въпреки публикуваните от прокуратурата СРС-та.

В документа, публикуван от КОНПИ днес, е представена фактология на комуникацията между МО и Антикорупционната комисия, от която става ясно, че министерството е изпратило два отговора на комисията. След това обаче КПКОНПИ е изискала още копия на документи, които също са били предадени.

С публикуването на документите КПКОНПИ се опитва да докаже, че е имало опит за укриване на информация.

В едно от писмата си Стойков посочва, че не е ясно дали срещу Радев е образувано производство за конфликт на интереси. След това заявява, че е изтекъл тригодишният давностен срок за такова производство и следователно ВВС не е задължен да предоставя информация.

Антикорупционната комисия публикува две писма.

В първото, от 8 май 2019г., командирът на ВВС отговаря на искане за предоставяне на документи по отношение на „о.р. ген.-майор Румен Радев и г-жа Десислава Генчева“. Стойков посочва, че съгласно президентски указ от 10 август 2016 г. Радев е освободен от длъжността командир на ВВС, а трудовият договор на съпругата му е прекратен месец и половина по-късно – на 23 септември 2016 г.

Десислава Ганчевa бе назначена във Военновъздушните сили през 2011 година от тогавашния командир генерал-майор Константин Попов като „старши експерт“ в сектор „Финанси“. През 2014 година със заповед на Румен Радев, който наследява на поста Попов, тя е назначена и за пиар на ВВС.

Ген. Стойков пише, че съгласно закона, по който работи КПКОНПИ, конфликт на интереси се установява на лица, заемащи висши длъжности „към момента“. Тъй като и двамата вече не са на работа във ВВС, Стойков не смята, че е задължен да дава информация.

Изпратено е второ искане от КПКОНПИ, на което ген. Стойков отговаря на 27 май.

В него от ВВС разсъждават по-подробно върху закона за КПКОНПИ. Командирът пише, че не е ясно дали срещу президента има производство за конфликт на интереси. Освен това отново посочва, че се търси информация за минал период, а тригодишната давност за такова производство е изтекла.

Друг аргумент е, че Радев е освободен от длъжност през август 2016 г. и исканата информация „по никакъв начин няма да доведе до промяна в публичния статус на о.р. ген.-майор Румен Радев и г-жа Десислава Генчева, както и не би могла да послужи съгласно целта на закона“.

След това той заявява, че подобна информация за Радев може да се търси или от постоянна комисия в Народното събрание, или от президентството, защото по закона държавният глава назначава командира на ВВС.

ПИСМАТА НА ГЕН. СТОЙКОВ ДО КПКОНПИ

ДЕБАТИ.БГ публикува двете писма, написани от ген. Стойков и разпространени днес от КПКОНПИ, без редакторска намеса:

 

Писмо от 8 май 2019г. 5e411daae2e44

 

Относно: Писма за предоставяне на информация на основание на чл. 72, ал. 2,т.4, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществено по отношение на о.р. генерал-майор Румен Радев и г-жа Десислава Генчева.

Уважаеми г-н Славчев,

В отговор на Ваши писма за предоставяне на заверени копия на документи по отношение на о.р. генерал-майор Румен Радев и г-жа Десислава Генчева, Ви информирам, както следва:

В изпълнение на Указ @282/10.08.2016г. на Президента на Република България и заповед № КВ-345/10.08.2016г. на министъра на отбраната о.р. генерал-майор Румен Радев е освободен от длъжността „Командир на ВВС” и от военна служба, считано от 16.08.2016г., а трудовият договор с г-жа Десислава Генчева е прекратен, считано от 23.09.2016г.

Посочените правни основания (чл.72, ал.2, т.4 и чл. 72, ал.3 от Раздел V Установяване на конфликт на интереси на Глава осма Конфликт на интереси от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ) в писмата от За председателя на КПКОНПИ за предоставяне на документи са относими само за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица, които към момента заемат публични длъжности.

Исканата информация е свързана с дейността на о.р. генерал-майор Румен Радев като командир на Военновъздушните сили за минал период от време, което не кореспондира с целта на ЗПКОНПИ по отношение на установяване на конфликт на интереси.

Въз основа на гореизложеното, не е налице правно основание за предоставяне на тази информация по ЗПКОНПИ.

Командир на Военновъздушните сили

Генерал-майор Цанко Стойков

 

Писмо от 27.05.2019г. 5e411dab059a4

Относно: Напомнителното писмо за предоставяне на информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

Уважаеми г-н Славчев,

В отговор на Вашето напомнително писмо за предоставяне на заверени копия на документи по отношение на о.р. генерал-майор Румен Радев и г-жа Десислава Генчева, в допълнение на изложените от нас мотиви в писмо с рег. № 400-4027/08.05.2019г., Ви информирам за следните допълнителни възражения срещу предоставянето на информация и обстоятелствата, на които те се основават:

От изпратените ни писма не става ясно дали има образувано производство по установяване на конфликт на интереси по отношение на о.р. генерал-майор Румен Радев и г-жа Десислава Генчева, което е процесуална предпоставка за предоставяне на информация от надлежен орган.

За да е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от ЗПКОНПИ, следва да са налице три кумулативно изискуеми предпоставки:

  1. Лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6 от ЗПКОНПИ;
  2. Наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и;
  3. Упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес.

Следва да се има предвид, че в изпълнение на Указ №282/10.08.2016г. на президента на Република България и заповед № КВ-345/10.08.2016г. на министъра на отбраната о.р. генерал-майор Румен Радев е освободен от длъжност „Командир на ВВС” и от военна служба, считано от 16.08.2016г., а трудовият договор с г-жа Десислава Генчева е прекратен, считано от 23.09.2016г.

Към настоящия момент о.р. генерал-майор Румен Радев е президент на Република България, а г-жа Десислава Генчева не е в трудово-правни отношения с командира на ВВС. Съгласно разпоредбата на чл. 72 от ЗПКОНПИ, в производството по установяване на конфликт на интереси Комисията изисква и получава необходимата информация и документи по отношение на президента на Република България от постоянна комисия на Народното събрание, а при условия на евентуалност, информация, свързана с дейността на о.р. генерал-майор Румен Радев като командир на Военновъздушните сили за минал период от време – от органа по избор или назначението. Командирът на Военновъздушните сили се назначава с указ на президента на Република България, по предложение на Министерски съвет. Видно е, че Командването на Военновъздушните сили не е надлежният орган за предоставяне на исканата информация о.р. генерал-майор Румен Радев. По отношение на г-жа Десислава Генчева, същата не попада в хипотезата на чл.6 от ЗПКОНПИ.

Също така, при установяване на конфликт на интереси с влязъл в сила акт, съгласно чл. 80 от ЗПКОНПИ, е основание за освобождаване от длъжност, освен, когато в Конституцията е предвидено друго. В конкретния случай, о.р. генерал-майор Румен Радев е освободен от длъжността „Командир на ВВС” и от военна служба, считано от 16.08.2016г., т.е. исканата информация няма конститутивен характер, същата по никакъв начин няма да доведе до промяна в публичния статук на о.р. генерал-майор Румен Радев и г-жа Десислава Генчева, както и не би могла да послужи за защита съгласно целта на закона (чл.2 ЗПКОНПИ).

На следващо място, следва да се има предвид и разпоредбата на чл.73 от ЗПКОНПИ: „Производството за установяване на конфликт на интереси, както и за нарушения по чл.68 и 69 се образува в срок от 6 месеца от откриването, но не по-късно от 3 години от извършването на нарушението”. С оглед на това, че о.р. генерал-майор Румен Радев е освободен от длъжността „Командир на ВВС” и от военна служба, считано от 16.08.2016г. правната възможност на Комисията да упражни предоставената й със закона правомощие по отношение на о.р. генерал-майор Румен Радев е за периода от 22.04.2016г.(т.к. датата на писмата с искане за предоставяне на информация е 22.04.2019г.) до 16.08.2016г. Изтичането на тригодишния давностен срок се явява процесуална пречка за разглеждане на постъпил сигнал и/или решение на Комисията за образуване/прекратяване на производството за конфликт на интереси по отношение на о.р. генерал-майор Румен Радев и г-жа Десислава Генчева. След като правната възможност на Комисията да упражни предоставената й със закона правомощие по образуване на производство по установяване на конфликт на интереси се преклудира на 16.08.2019г., то не следва да се предоставя търсената информация от съответнияорган преди 22.04.2016г.

Въз основа на гореизложеното, считам, че не е налице правно основание за предоставяне от Командването на Военновъздушните сили на Комисията исканата информация, съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ.

Командир на Военновъздушните сили

Генерал-майор Цанко Стойков

ЗА ИМУНИТЕТА НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА

Припомняме, че преди повече от две седмици главният прокурор Иван Гешев поиска от Конституционния съд да се произнесе относно имунитета на президента. В отговор, държавният глава публично поиска прокуратурата да обяви мотивите си за искането на тълкувателно решение. Няколко часа по-късно прокуратурата публикува записи, на които се чува и гласът на президента Румен Радев. На записа държавният глава говори с ген. Стойков, който казва, че КПКОНПИ иска информация относно назначението на съпругата на държавния глава. Радев заявява, че това са „кокошкарски“ истории, но все пак иска хора от неговата администрация да погледнат отговора, преди той да бъде пратен на КПКОНПИ.

РАЗСЛЕДВАНЕТО СРЕЩУ ГЕН. СТОЙКОВ

В интервю за БНР през уикенда, Иван Гешев каза, че Стойков е бил подслушван в рамките на дело заради оръжейни доставки, правени от частна фирма към военните. Така бил прихванат разговора му с президента. Гешев не спомена името на фирмата, но обясни, че всеки може да се сети за нея, защото наскоро били правени обиски там.

В неделя военният министър Красимир Каракачанов каза, че президентът Радев и ген. Стойков са записани по разследване на “Балкантел”.

„ДАНС проверяват нещо и на тези СРС-та се записва и този разговор, който после става публично известен“, разкри Каракачанов.

„Това е фирма, която в периода 2006-2008, а може и да не бъркам, последно 2013 година, има сключвани договори за доставка на определено оборудване и резервни части за летищата на военновъздушните сили. Най-вероятно ДАНС са проверявали нещо по тази тема. Тя е частна фирма, някакъв бизнесмен седи зад нея”, каза Каракачанов.

Министърът на отбраната заяви, че съдът ще каже дали може, или не да има производство срещу президента, но доколкото той е запознат с Конституцията – срещу президента може да се водят разследвания в две посоки и да се иска неговото отстраняване – държавна измяна и нарушение на Конституцията.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!