Кирилов
На снимката: министърът на правосъдието Данаил Кирилов

Оспорваната реформа на правосъдния министър Данаил Кирилов в съдебната система, относно промяна в НПК, свързана с наказателното преследване срещу „тримата големи“ в съдебната власт – председателят на ВКС, председателят на ВАС и главният прокурор, се оказа в противоречие с изискванията на Съвета на Европа.

Както и в други подобни случаи, като гражданската конфискация и КПКОНПИ, Данаил Кирилов обяснява, че изпълнява препоръките на Европейската комисия.

Оказа се, че Съветът на Европа не е имал такива изисквания към България. Това означава, че инициативата шефовете на висшите съдилища да бъдат приравнени към главния прокурор е изцяло на българското правосъдно министерство.

В съобщение до медиите на Съвета на Европа става ясно, че  България е получила препоръки да въведе механизъм за независимо разследване на главния прокурор след делото Колеви срещу България в Европейския съд по правата на човека. То е заведено от близките на убития през 2002 г. висш прокурор Николай Колев. По време на делото ЕСПЧ отчита множество незаконни действия, както и съмнения за съпричастност към случая на тогавашния главен прокурор Никола Филчев.

ДЕБАТИ.БГ публикува целия документ на Съвета на Европа, от който става ясно, че промените в НПК са изцяло инициатива на Данаил Кирилов.

Девет години след решението на Съда в Страсбург по делото Колеви все още няма напредък  в осигуряването  на гаранции  за независимост на  разследванията  срещу главния прокурор в България.

Какво казва Съдът в Страсбург в решението си по делото Колеви?

На 28 декември 2002 г. Николай Колев, високопоставен прокурор, е застрелян пред дома си в София. Това се случва, след като г-н Колев многократно е изразявал опасения за живота и безопасността си поради сериозен конфликт между него и главния прокурор, възникнал след критики от страна на г-н Колев относно авторитарния стил на главния прокурор.

Въпреки твърденията за възможно участие на главния прокурор в убийството и доказателства, че той може да е одобрил поредица от незаконни действия срещу г-н Колев (незаконен арест, уволнение, повдигане на неоснователни обвинения), разследването e останало под контрола на главния прокурор и неговата служба. Нападателите остават неразкрити. Европейският съд по правата на човека е установил,че разследванията не са били достатъчно ефективни и независими.

Какви са изискванията на Съда в Страсбург по отношение на независимостта на разследванията срещу главния прокурор?

За да може разследването срещу главния прокурор да отговаря на изискванията на практиката на Съда в Страсбург, лицата, които го провеждат и наблюдават, трябва да се ползват от институционална, йерархична и практическа (включително лична) независимост от главния прокурор

Тези изисквания се прилагат от ранните етапи на разследването, включително на стадия на предварителната проверка

Къде се намира България по отношение на изпълнението на решението по делото Колеви?

Контролът  по  изпълнението  на  решението по  делото Колеви  се осъществява от орган, съставен от представители на всички 47 правителства на държавите-членки на Съвета на Европа, включително и на България („Комитет на министрите“).

Комитетът на министрите се подпомага от експерти, работещи в Отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа. В най-скорошния си анализ Отделът е идентифицирал редица проблеми и правни решения, присъщи на настоящата уредба, които, взети заедно, могат да компрометират независимостта на разследване, касаещо главния прокурор:

  • фактът, че само прокуратурата може да реши дали да се проведе наказателно преследване;
  • фактът, че главният прокурор и неговите заместници могат да отменят всяко решение, взето от друг прокурор, което не е било предмет на разглеждане от съд;
  • липсата на каквато и да е възможност за жертвите да оспорят пред съд отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство или да повдигне обвинение;
  • невъзможността да бъде временно отстранен главният прокурор от длъжност;
  • възможността главният  прокурор  да влияе на  Висшия  съдебен  съвет  („ВСС“)  и  на прокурорската колегия на  ВСС, компетентни да  взимат решения относно кариерата  на прокурорите  и назначаването  на  висшестоящи прокурори  (които  могат  да имат  досег  с разследване  срещу  главния  прокурор)  и относно отстраняването на  главния прокурор от длъжност.

В най-скорошното си решение относно изпълнението на решението от март 2019 г., Комитетът на  министрите е отбелязал със  загриженост  липсата  на  напредък,  девет  години  след решението по делото Колеви, в подготовката на мерки, които да гарантират независимостта на разследванията срещу главния прокурор, включително независимостта на органите, отговорни за различните етапи на разследването. Комитетът е призовал българското правителство да представи конкретни и подробни предложения по този въпрос преди 1 октомври 2019 г.

Комитетът не е поставял изискване за промяна на процедурата за освобождаване от длъжност (или за разследване) на председателите на върховните съдилища на България, тъй като такива мерки не следват от решението по делото Колеви.

Какво казва Венецианската комисия относно процедурите за временно отстраняване от длъжност на главния прокурор?

Европейската комисия за демокрация чрез право („Венецианската комисия“) е консултативният орган на Съвета на Европа по конституционни въпроси.През октомври 2017 г. Венецианската комисия е приела становище, разглеждащо въпроса за баланса между независимостта и отчетността на българската съдебна система.

Венецианската комисия е констатирала, че главният прокурор е „по същество имунизиран от наказателно  преследване“,  като  се  имат  предвид  и  настоящите  характеристики  на институционалната рамка, които му позволяват да упражнява влияние върху ВСС4.Венецианската комисия е разгледала също така други въпроси, непопадащи в обхвата на решението по делото Колеви,като например наличието на известна неяснота при процедурата за отстраняване от длъжностна главния прокурор за нарушение на служебните задължения, което не съставлява престъпление, или неетично поведение.

Изглежда същата процедура се прилага  и  по  отношение  на  двамата председатели  на  върховни съдилища в  България. Венецианската комисия е подчертала обаче, че докато правилата за гласуване във ВСС и разследване на нарушение на служебните задължения, което не съставлява престъпление, касаещи главния прокурор,следва да бъдат реформирани, то не е необходимо да бъдат улеснени процедурите, свързани с отстраняването от длъжностна двамата председатели на върховни съдилища.

Какво казва мониторинга на Европейския съюз за решението по делото Колеви?

Със същото решение Комитетът e приканил България да засили гаранциите за започване на досъдебно производство и да приеме законодателни изменения, позволяващи на съдийската колегия на ВСС да преценява основателността на направено от главния прокурор искане за временно отстраняване от длъжност на съдия при обвинение в умишлено престъпление.

Европейската комисия също се позовава на делото Колеви в рамките на мониторинга си по Механизма за  сътрудничество  и  проверка  по  отношение  на  България.

Мониторинговите доклади ясно посочват, че решението на Съда в Страсбург се отнася само до липсата на независимост на разследванията срещу главния прокурор и че разширяването на обхвата на реформите, така че те да обхванат и двамата председатели на върховните съдилища,е по инициатива на българските власти, без това да се изисква от Съда в Страсбург.

Това е пълното съобщение от Съвета на Европа, публикувано на техния сайт.

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!