Европейската комисия

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу тези участници в блока, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Срещу нашата страна започват три нови производства за установяване на нарушение и бяха публикувани още няколко уведомителни писма с различни забележки и изисквания.

Производства за установяване на нарушение

  • Комисията реши да започне производство за установяване на нарушение, като изпрати на България във връзка с неправилното прилагане на някои разпоредби на Директивата относно атаките срещу информационните системи (Директива 2013/40/ЕС). Директивата е съществен елемент от правната уредба на ЕС в борбата с киберпрестъпността и изисква от държавите членки да укрепят националните закони за борба с киберпрестъпността и да въведат по-строги наказателни санкции, включително за широкомащабни кибератаки. България разполага с два месеца, за да отговорят на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище;
  • Започва и производство за установяване на нарушение срещу Австрия, България, Румъния и Унгария във връзка с подписването на 13 септември 2018 г. на споразумение с 5 държави от Западните Балкани относно автоматизирания обмен на данни за ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на превозни средства. Комисията счита, че споразумението нарушава изключителната компетентност на ЕС в тази област, още повече, че обменът на такива данни между държавите членки е уреден с Решенията на Съвета „Прюм“;
  • Комисията настоятелно призовава България, Ирландия, Кипър, Литва и Малта да спазят задълженията си за докладване за състоянието на околната среда в морските води, предвидени в Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО). Директивата предвижда цялостна рамка за защита на моретата и океаните на ЕС и гарантира, че техните ресурси се управляват по устойчив начин. През юни 2008 г. държавите членки постигнаха съгласие да преразгледат и актуализират до 15 октомври 2018 г. своята оценка на състоянието на околната среда в съответните води, въздействието на човешката дейност върху околната среда, определянето на добро състояние на околната среда и своите екологични цели. Засегнатите държави не представиха доклади на Комисията в определения срок. В резултат на това днес Комисията започна производства за установяване на нарушение, като изпрати на тези държави членки официално уведомително писмо. България пое ангажимент да представи преразглеждането на Комисията до 30 юни 2020 г.

Уведомителни писма и мотивирани становища:

  • Комисията призовава настоятелно 15 държави, сред които и България, да спазят задълженията си за докладване съгласно законодателството на ЕС в областта на отпадъците. Съгласно  Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства от държавите членки се изисква да докладват на Комисията относно целите, определени от Директивата, заедно с подходящо описание на използваните данни. Комисията реши да изпрати и мотивирано становище на България, с което изисква от нея да предприеме необходимите мерки за пълното транспониране на Директивата за марките. Тя е важна стъпка към осъвременяването и по-нататъшното хармонизиране на правото на ЕС в областта на марките;
  • Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища на България, Гърция, Кипър, Латвия, Румъния, Словения и Франция, с които изисква от тях да предприемат необходимите мерки за пълното транспониране на Директивата за марките (Директива 2015/2436/ЕС) след изпратените през март 2019 г. официални уведомителни писма. Директивата е важна стъпка към осъвременяването и по-нататъшното хармонизиране на правото на ЕС в областта на марките.  Държавите членки трябваше да транспонират Директивата в националното си законодателство до 14 януари 2019 г. Засегнатите държави членки не са уведомили Комисията за мерките за транспониране на Директивата, нито за тяхното пълно транспониране. Те разполагат с два месеца да предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с мотивираното становище. Ако не получи задоволителен отговор, Европейската комисия може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС;
  • Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България поради неспазването на правото на ЕС относно морското оборудване (Директива 2014/90/ЕС). Общите правила на ЕС за безопасност и опазване на околната среда важат за оборудване като спасителните жилетки, пречиствателните системи за отпадни води и радарите на борда на корабите, плаващи под флага на държава членка. България не е гарантирала, че морското оборудване (на борда на плавателни съдове, плаващи под български флаг) неизменно отговаря на изискванията на Директивата и не извършва съразмерен надзор на пазара. България разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище;
  • Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма на Белгия, България, Италия, Испания и Хърватия поради неспазване на Директива 2004/54/ЕО. С Директивата се установяват минимални мерки за безопасност, свързани с инфраструктурата и експлоатацията на тунели. Засегнатите държави членки разполагат със срок от два месеца, за да уведомят Комисията за мерките, които са приели за коригиране на положението. Ако те не го направят, Комисията може да реши да приеме мотивирано становище.
За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!