Държавата не губи правото си да заведе дело за конфискация на незаконно придобито имущество, ако е надвишен определеният в закона срок за проверка на произхода му. Това обяви днес в тълкувателно решение (пълния му текст виж тук) на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

В него върховните съдии застъпиха становището, че сроковете, в които Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) трябва да извърши проверката си, са инструктивни.

Тълкувателното дело беше образувано преди близо две години по искане на самата комисия и на състав от трима върховни съдии, които се натъкнаха на противоречия в практиката и по трите конфискационни закона действали у нас – от този за отнемане на престъпното имущество, през последвалия го за отнемане на незаконното имущество до действащия антикорупционен закон (повече различията в практиката за тях можете да си прочетете тук).

Решението по тълкувателното дело се чакаше с голям интерес, тъй като заради него по данни на КПКОНПИ са спрени 128 дела за конфискация за над 144 млн. лв. Наскоро шефът ѝ Сотир Цацаров писа на председателя на ВКС Лозан Панов за забавянето.

В огласеното днес решение ВКС заявява: „Изтичането на срока за проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, не е процесуална пречка за надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество и на незаконно придобито имущество, т.е. предвиденият в чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.)  и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, е инструктивен, и е допустимо образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИПДП (отм.), чл. 74 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок“.

В мотивите си върховните съдии посочват, че по действащия и по предходния конфискационен закон проверката на имуществото продължава една година, като може да бъде удължена с 6 месеца. Следва доклад с предложение за прекратяване или за образуване на производство, който се представя в едномесечен срок от приключването ѝ, а комисията може да върне преписката за събиране на нови доказателства.

„Предвидената в закона възможност за извършване на нови действия и тези действия да са законосъобразно извършени, след изтичане на срока, води до извод, че този срок е инструктивен, а не преклузивен“, пише ВКС.

И подчертава, че КПКОНПИ действа като административен орган. „Сроковете за проверка не са крайни, след тяхното изтичане могат да се извършват нови действия по проверката, същите могат да се продължават по преценка на административния орган, като не се предвижда изрично прекратяване на проверката и на производството след тяхното изтичане, поради което следва изводът, че същите са инструктивни“, пише в решението.

В него се заявява, че от правото на мирно ползване на собствеността не произтича пречка за упражняването на тези правомощия на комисията. „Трайно установената практика на ЕСПЧ допуска действието на такъв национален закон на държава страна по конвенцията, стига гражданският иск на държавата да се основава на три критерия: законоустановеност, необходимост за постигане на легитимна цел и пропорционалност“, посочва Гражданската колегия.

Тя обаче подчертава, че просрочването на проверката може да се тълкува като нарушение на изискването за разумен срок. Но и трите конфискационни закона „не свързват с това нарушение погасяване на законовите правомощия на комисията да проведе производство по специалния закон в административната негова фаза и да упражни правото на иск на държавата“.

В тълкувателното решение изрично се заявява, че за неспазването на срока държавата дължи обезщетение по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

На финала в решението се изтъква още един аргумент защо сроковете за проверките на КПКОНПИ са инструктивни: „В подкрепа на това становище е и обстоятелството, че в хода на предварителната проверка за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, не се налагат мерки, които ограничават права на проверяваното лице в какъвто и да е обхват и предмет, в това число като по отношение на собствеността, така и по отношение на други права на лицето“.

Решението е подписано с особено мнение от седем върховни съдии – Борислав Белазелков, Албена Бонева, Жива Декова, Светлана Калинова, Камелия Маринова, Емилия Донкова и Даниела Стоянова. Те не са на различно мнение за характера на срока за извършване на проверките и споделят позицията на останалите си колеги, че те са инструктивни, но изтъкват, че макар ВКС да може да даде общ отговор за тях, все пак трябва да изложи различни мотиви по отношение на трите конфискационни закона. Именно това и правят седмината съдии, като изтъкват разликите в изискванията и основанията за проверките в трите закона.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!