Транспорт на статор на турбогенератор - 1
Снимки: ДП РАО

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ управлява безопасно радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието. Основната дейност е свързана със събирането, манипулирането, предварителната обработка, преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй”

Специализирано поделение „РАО – Козлодуй” (СП “РАО – Козлодуй”) функционира на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. В поделението се събират, сортират, транспортират, преработват и съхраняват отпадъците, генерирани от експлоатацията и ремонтните кампании на енергоблоковете на централата.

По доказани констатации на Световната ядрена асоциация ядрената енергетика е единственият промишлен отрасъл, който поема пълна отговорност за всички отпадъци, генерирани в процеса на работа. Тази мисия в България се изпълнява от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.

В началото на 90-те години на XX век във връзка с пускането в експлоатация на двете хилядамегаватови мощности на АЕЦ „Козлодуй” възниква необходимост от трайно и надеждно решаване на въпроса с управлението на ниско- и среднорадиоактивните отпадъци, генерирани от атомната централа.

На 29 април 2005 г. ДП РАО получава лиценз за експлоатация на ядрено съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез Специализирано поделение „РАО – Козлодуй”.

В резултат от експлоатацията и ремонтната дейност на атомната централата се получават различни видове радиоактивни отпадъци, които се дефинират в различни потоци. Най-общо ниско и средноактивните радиоактивни отпадъци могат да се разделят на две основни групи – течни и твърди отпадъци.

Отработеното ядрено гориво, според действащото българско законодателство не се определя като радиоактивен отпадък. Неговото управление е предмет на спогодби между България и Русия, където отработеното гориво се връща през определени периоди от време.

Твърдите радиоактивни отпадъци се генерират в резултат на обслужването и ремонта на съоръженията в атомната централа. Те са части от демонтирано оборудване, арматура, филтри, инструменти, специално облекло за работа в контролираната зона, строителни отпадъци и др.

Течните радиоактивни отпадъци са водни разтвори, суспензии, концентрати, масла. Значително количество радиоактивни отпадъци се очаква да бъдат отделени и в процеса на постепенно извеждане от експлоатация на блокове в АЕЦ „Козлодуй”.

Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй”

Друго специализирано поделение в рамките на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” е създадено в отговор на обективната необходимост за безопасно стопанисване и последващо извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй”. В края на 2008 г. българското правителство обяви 1 и 2 блок за съоръжения за РАО и натовари с отговорността за тях Предприятието. Така възникна специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй” (СП „ИЕ – Козлодуй”).

С този акт България изпълни поет ангажимент от Договора за присъединяване на страната към Европейския съюз.

В първия етап от историята на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй” (СП „ИЕ – Козлодуй”), продължил от януари 2009 г. до септември 2010 г., екип от около специалисти подготвя и реализира постепенното прехвърляне на активите, съответстващи на 1 и 2 блок на атомната централа, към ДП РАО. Успоредно с това е разработена и цялата документация, необходима за кандидатстване за лицензия за реализация на дейностите, произтичащи от правителственото решение.

На 22 юни 2011 г. ДП РАО стартира първа операция по реален демонтаж на оборудване (ресивери на първи турбогенератор) от спрените в края на 2002 г. 1 и 2 блок на атомната централа.

На 3 септември 2019 г. е отчетен финалът на дейностите по демонтаж в Машинна зала на 1-4 блок – конвенционалната част на спрените ядрени съоръжения.

Специализирано поделение „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци”

Трето специализирано поделение „НХ РАО – Козлодуй” официално е регистрирано като поделение на ДП РАО на 1 ноември 2012 г. Дейността на поделението е свързана с изграждането, пуска и експлоатацията на хранилище за дълготрайно съхранение на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

За да бъде завършен напълно цикълът за управление на РАО, е необходимо те да бъдат погребвани завинаги в постоянно хранилище, което гарантира трайно и надеждно изолиране от човека и от околната среда на преработени и кондиционирани РАО. В резултат на правителствено решение от 2005 г. започва целенасочена дейност за реализацията на този сложен процес, който трябва да приключи с въвеждането в експлоатация на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО). Във времето този процес условно се разделя на три основни етапа: избор на площадка, проектиране и строителство. След извършени регионални и детайлни геолого-геофизични, геохимични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания, беше избрана предпочитана площадка, върху която ще се изгради националното хранилище – площадка „Радиана”.

Според изискванията на българското законодателство и международните спогодби проектът НХ РАО трябваше да получи одобрение на населението от региона, в който ще бъде реализиран. Инвестиционното предложение на Предприятието за „Изграждане на Национално хранилище за краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци” беше детайлно представено на три обществени обсъждания, проведени през 2011 г. –  в град Козлодуй, в село Хърлец и в град Бекет, Румъния.

С решение на Министерски съвет хранилището, което ще се изгради на площадка „Радиана” получи статут на обект с национално значение и на национален обект.

Хранилището е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности.

В НХ РАО няма да се съхраняват високоактивни радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво. Площадката на бъдещото хранилище е разположена в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй”, в двукилометровата, зона с контролиран достъп на централата, в землището на с. Хърлец, община Козлодуй.

Националното хранилище представлява съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обезопасени и опаковани в стоманобетонни контейнери радиоактивни отпадъци. Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип с капацитет от 19 000 стоманобетонни контейнери с радиоактивни отпадъци. Планирано е хранилището да бъде в експлоатация, т. е. постепенно да се запълва, 60 години. След това се предвижда то да бъде затворено. През целия период на експлоатация и в следващите 300 години съоръжението ще е обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи. Националното хранилище ще бъде едно от най-модерните съоръжения в Европа от този тип.

Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта чрез  ЕБВР, а стойността на първия етап от изграждането на хранилището е 71 820 000 евро.

Изграждането на Националното хранилище е залегнало в актуализираната Национална стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. и представлява ангажимент на българското правителство пред Европейската комисия.

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!